Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
20.10.2017 21.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента