Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.12.2014
Дата публікації 20.12.2014 00:24:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Носарев Ігор Анатолієвич - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* zgbuh.mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 29 грудня 2014 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 29 грудня 2014 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 грудня 2014 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
4. Обрання членів наглядової ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
6. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
7. Обрання членів ревізійної комісії.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м.Ічня, вул. Вишнева, 4.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №236 від 12.12.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Носарев Ігор Анатолієвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.12.2014
(дата)