Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.03.2014
Дата публікації 31.03.2014 09:47:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Носарев Ігор Анатолієвич - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* zgbuh.mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00381152

Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 30 квітня 2014 року за адресою:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.
Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2014 року з 09-00 до 11-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про участь у загальних зборах, складається станом на 28 березня 2014 року
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 28 квітня 2014 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
2. Звіт голови правління ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» у 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступних 12 місяців та надання повноважень на їх укладання.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній
Усього активів 271004 213552
Основні засоби 36812 36798
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12533 12220
Сумарна дебіторська заборгованість 178098 120287
Грошові кошти та їх еквіваленти 2011 431
Нерозподілений прибуток 24423 24338
Власний капітал 68406 68321
Статутний капітал 110 110
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 202598 145231
Чистий прибуток (збиток) 174 167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 439404 439404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 357 251


Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 800 до 1200 та з 1300 до 1700) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Носарев Ігор Анатолієвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2014
(дата)