Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.12.2015
Дата публікації 03.11.2015 11:37:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Ярещенко Тетяна Віталіївна - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат” (Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 03 грудня 2015 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 03 грудня 2015 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 27 листопада 2015 року. Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу. Порядок денний. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Відчуження нерухомого та рухомого майна товариства 4. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. 5. Обрання членів ревізійної комісії. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 7. Про звернення до Банку з метою отримання кредиту. 8. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна. 9. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком. 10. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком передати в заставу/іпотеку належне йому майно. 11. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити фінансовим поручителем на повну суму зобов’язань Товариства перед Банком. 12. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів. Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович. Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ярещенко Тетяна Віталіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.11.2015
(дата)