Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015
Дата публікації 30.03.2015 14:24:59
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Носарев Ігор Анатолієвич - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат” (Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4) Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2015 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2015 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 квітня 2015 року. Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу. Порядок денний. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік. 8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014-й рік. 9. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. 10. Обрання членів ревізійної комісії. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 12. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 13. Обрання членів наглядової ради. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 320245 271004 Основні засоби 39038 36812 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 50520 12533 Сумарна дебіторська заборгованість 40870 178098 Грошові кошти та їх еквіваленти 250 2011 Нерозподілений прибуток 17756 24423 Власний капітал 61739 68406 Статутний капітал 110 110 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 258506 202598 Чистий прибуток (збиток) -23114 174 Середньорічна кількість акцій (шт.) 439404 439404 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 369 357 Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4. У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4. Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович. Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «30» березня в «Бюлетень. Цінні папери України» № 56 (4100) 30.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Носарев Ігор Анатолієвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2015
(дата)