Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.09.2016
Дата публікації 25.08.2016 21:11:39
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат” (далі - Товариство)

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 вересня 2016 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 11-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 25 вересня 2016 року з 10-00 до 10-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 20 вересня 2016 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок денний.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Про надання в наступну заставу належного Товариству майна в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.

4. Про затвердження ринкової вартості майна Товариства, яке передається в наступну заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.

5. Про зміну графіка погашення заборгованості за кредитним договором №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 року укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК».

6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:

1. Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії.

2. Кузьменко Ю.В. - член Лічильної комісії.

3. Дідичук Ю.С. - член Лічильної комісії.»

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:

Головою зборів Кривошей Є.В.,

Секретарем зборів Краєвський В.В.»

3. Про надання в наступну заставу належного Товариству майна в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.

«В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) існуючих та/або майбутніх зобов’язань за цивільно-правовими угодами (договорами) надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання в наступну заставу рухомого майна, а саме обладнання та устаткування загальною вартістю не більше 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) грн. 00 коп., що знаходиться у власності та на балансі Товариства на момент такого передання, з заставною ринковою вартістю визначеною згідно звіту про експертну оцінку від 31.03.2016 року, здійсненою ТОВ «Консалтингова компанія «БІ. ЕФ. СІ.» (код ЄДРПОУ 34477471).

4. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в наступну заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за цивільно-правовими угодами які будуть укладені в 2016 році.

«Загальна ринкова вартість рухомого майна, а саме обладнання та устаткування, яке може бути передано в наступну заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Олишівка» (код ЄДРПОУ 38656637) за кожною цивільно-правовою угодою (договором) укладеною у 2016 році, зобов’язання за якою/якими забезпечується, не повинна перевищувати 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) грн. 00 коп., визначеною згідно звіту про експертну оцінку від 31.03.2016 року, здійсненою ТОВ «Консалтингова компанія «БІ. ЕФ. СІ.» (код ЄДРПОУ 34477471).

5. Про зміну графіка погашення заборгованості за кредитним договором №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 року укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК».

«Звернутись до ПАТ «СБЕРБАНК» (далі - Банк) з метою збільшення строку кредитування на 12 місяців вже існуючої в Банку відновлювальної кредитної лінії за Договором про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 (надалі – Кредитний договір) та зміни встановленого графіку зниження ліміту Кредитної лінії.

6. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.

«Надати повноваження Голові Правління на підписання змін до Кредитного договору в частині продовження строку кредитування на 12 місяців із зміною графіку зниження ліміту кредитування та/ або заборгованості відповідно до графіку прийнятого колегіальним органом Банку, але в межах діючого ліміту кредитної лінії встановленого в розмірі 8 221 000,00 (Вісім мільйонів двісті двадцять одна тисяча доларів США 00 центів) та на підписання відповідних додаткових угод до Кредитного Договору з метою продовження терміну повернення Банку кожного із отриманих траншів у новий продовжений термін, що буде зазначений у відповідних додаткових угодах до Кредитного Договору і відповідатиме новому графіку зниження ліміту кредитування та/ або заборгованості.

Також надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів (додаткових угод) застави, наступної застави та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів, самостійне визначення на власний розсуд всіх істотних умов такого правочину (договору) з урахуванням положень цього протоколу, в тому числі:

- договорів про внесення змін та доповнень до відповідного правочину (договору), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії такого правочину на строк не більше ніж 3 років, збільшення максимального розміру процентної ставки не більше ніж на 10 (десять) процентних пункти по такому правочину та ін.), зміни строків виконання зобов’язань з повернення кредиту згідно з графіком, в тому числі, якщо така зміна графіку приведе до збільшення загальної суми заборгованості за Кредитним договором на суму не більше, ніж 12 800 000 (дванадцять мільйонів вісімсот тисяч) доларів США;

- на надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням відповідного правочину (договору),

- на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

При цьому, всі вищезазначені дії не потребують у подальшому прийняття окремих рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо умови правочинів (договорів) та/або договорів про внесення змін будуть відповідати положенням цього протоколу.»

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.

Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства розміщено в Бюлетені «Цінні папери України» №157 від 25.08.2016р.

Голова правління                                                                                          С.А. Решетняк

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.08.2016
(дата)