Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 22.05.2016
Дата публікації 11.05.2016 13:54:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22 травня 2016 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 22 травня 2015 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 18 травня 2016 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань
1. Про надання в якості забезпечення виконання, як діючих так і майбутніх, зобов’язань Товариства та/або Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» Код ЄДРПОУ 32729070 перед Банком належного та/або яке буде належати Товариству майна.

2. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається (передаватиметься) в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання, як діючих так і майбутніх, кредитних зобов’язань Товариства та/або Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» Код ЄДРПОУ 32729070 перед Банком.

3. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - ichnya.com.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юриста Кривошей Євген Володимирович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 06.05.2016 року №83

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Решетняк Сергій Андрійович