Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2016
Дата публікації 04.04.2016 23:49:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2016 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2016 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2016 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок  денний.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015-й рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015-й рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016-й рік.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2015-й рік.

9. Про придбання та відчуження Товариством нерухомого та рухомого майна.

10. Про звернення до Банку з метою отримання кредиту.

11. Про звернення до Банку з метою збільшення вже існуючої кредитної лінії.

12. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.

13. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.

14. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком передати в заставу/іпотеку належне йому майно.

15. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити фінансовим поручителем на повну суму зобов’язань Товариства перед Банком.

16. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.             

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

282358

320245

Основні засоби 

49954

39038

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

-

Запаси 

63077

50520

Сумарна дебіторська заборгованість 

47690

40870

Грошові кошти та їх еквіваленти 

405

250

Нерозподілений прибуток 

17968

17756

Власний капітал 

26015

61739

Статутний капітал 

110

110

Довгострокові зобов'язання 

 

-

Поточні зобов'язання 

256343

258506

Чистий прибуток (збиток) 

-31959

-23114

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

439404

439404

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

373

369

 

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» від 30.03.2016р. № 57

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2016
(дата)