Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.10.2017
Дата публікації 05.10.2017 16:21:11
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 жовтня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 14-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 20 жовтня 2017 року з 13-00 до 13-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 20 жовтня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок  денний.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

4. Про розгляд звернення ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.

5. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань та ТОВ «Провіант».

6. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) між Товариством та Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року,  у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів.

Проект порядку  денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:

                1. Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії.

                2. Кузьменко Ю.В. - член Лічильної  комісії.

                3. Дідичук Ю.С. - член Лічильної комісії.»

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:

               Головою зборів Кривошей Є.В.,

               Секретарем зборів Калінін І.М.»

3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

«Відкликати склад та обрати новий склад Наглядової ради Товариства»

4. Про розгляд звернення ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року.

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фінансовим та майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК» та які пов’язані із змінами умов фінансування ТОВ «Провіант», а саме:

-  сума ліміту кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року складатиме 15 404 254,72 (П'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) долара США 72 цента;

-  заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року встановлюється відповідно до графіку прийнятого колегіальним органом Банку, а саме:

на 27.12.17 – 11 043 614,72 дол. США

на 27.01.18 – 11 033 614,72 дол. США

на 27.02.18 – 11 008 614,72 дол. США

на 27.03.18 – 10 983 614,72 дол. США

на 24.04.18 – 0,00 дол. США;

-  строк кредитування - по 24.04.2018 включно;

-  мінімальна процентна ставка становитиме 11,75 (одинадцять цілих сімдесят п’ять сотих процентів) річних;

-  максимальний розмір збільшення процентної ставки становитиме 8,5 процентних пунктів.»

 

5. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань та ТОВ «Провіант».

«В рахунок забезпечення виконання ТОВ «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

                Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань ТОВ «Провіант»  (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 250 000 000,00 (Двісті п’ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. 

                Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань ТОВ «Провіант»  (код ЄДРПОУ 32729070)  за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»

 

6. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

«Надати повноваження  Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з відписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

-              визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;

-              договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);

-              інших договорів, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалі – Пов’язані договори);

-              будь-яких документів, пов’язаних з договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);

-              укладати та підписувати від імені Товариства:

-              договори поруки, договори застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);

-              Пов’язані договори;

-              Додаткові угоди, договори про внесення змін;

-              Документи,

здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»

 

7. Про внесення змін до Договорів поруки, застави, іпотечних договорів, які укладені в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) між Товариством та Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року,  у зв’язку із змінами умов кредитування, що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів.

«Погодити внесення змін до договорів поруки, застави, іпотеки, що укладені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" як фінансовим та майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Провіант" за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеного з ПАТ «СБЕРБАНК» та які пов’язані із змінами умов фінансування ТОВ «Провіант», що вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів акціонерів, таким чином, щоб:

-              сума ліміту кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року не перевищувала 15 404 254,72 (П'ятнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) долара США 72 цента;

-              заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року встановлюється відповідно до графіку прийнятого колегіальним органом Банку;

-              максимальний  строк кредитування становив не більше ніж на 10 (десять) років;

-              мінімальна процентна ставка становила не більше ніж 12 (дванадцять процентів) річних;

-              максимальний розмір збільшення процентної ставки становив не більше 10 (десять) процентних пунктів.»

 

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «ІМКК» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Посадові особи ПАТ «ІМКК», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №188 від 04.10.2017 року

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.10.2017
(дата)