Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2017
Дата публікації 20.04.2017 07:57:44
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

 (Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок  денний.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.

11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.

12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.

13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що  укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.

14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.

15. Про зміну скороченої назви Товариства.

Проект порядку  денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:

                1. Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії.

                2. Кузьменко Ю.В. - член Лічильної  комісії.

                3. Дідичук Ю.С. - член Лічильної комісії.»

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:

               Головою зборів Іванов  О.В.,

               Секретарем зборів Краєвський В.В.»

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.

«Затвердити звіт голови правління за 2016 рік.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.

«Затвердити звіт роботи наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.

«Затвердити звіт та висновки роботи ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-й рік.»

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017-й рік.»

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.

«У зв’язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.»

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

«1.          Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

•              кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

•              угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.»

10. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком належного Товариству майна.

«В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провіант»  (код ЄДРПОУ 32729070)  існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань перед Банком надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. »

11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства перед Банком.

«Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»  (код ЄДРПОУ 32729070) за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 152 997 000  (сто п’ятдесят два мільйони дев′ятсот дев′яносто сім тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. 

                Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провіант»  (код ЄДРПОУ 32729070)  за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 358 693 600,00 (триста п’ятдесят вісім мільйонів шістсот дев′яносто три тисячі шістсот) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.»

12. Про звернення до юридичних та фізичних осіб з проханням виступити майновими поручителям перед Банком та в якості забезпечення виконання змінених зобов’язань Товариства перед Банком.

«Звернутися до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка», Товариства з обмеженою відповідальністю «Обмачівські Зорі», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зорі Обмачева», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Правіо-Інвест», Кінах Марини Володимирівни, Запорощук Валентина Анатолійовича, Хоруженка Володимира Васильовича, з проханням виступити фінансовими та/або майновими поручителями за зміненими зобов’язаннями Товариства перед Банком.»

13. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) щодо внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки, що  укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення змінених зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ от 24.12.2012р.

«Погодити внесення змін до Договорів іпотеки, застави, поруки та інших договорів, що  укладені між Товариством та Банком, в якості забезпечення зобов′язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070) по Договору про відкриття кредитної лінії №70 В/12/35/ЮО/КЛ від 24.12.2012р.,  у зв’язку із зміною умов кредитування ТОВ «Провіант» в Банку, а саме за договором про відкриття кредитної лінії       № 70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року, укладеним між ТОВ «Провіант» та Банком, за яким ТОВ «Провіант» відкрито  відновлювальну кредитну лінію у іноземній валюті (долар США) з граничним ліміт кредитування  15 404 254,72 (п'ятнадцять мільйонів  чотириста чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири) доларів США 72 центів, строком до «22» грудня 2017 року, для поповнення обігових коштів;    із сплатою змінюваної процентної ставки у розмірі, що визначається як сума погодженого ТОВ «Провіант» з Банком індексу (надалі – «Базова процентна ставка») і  маржі Банку та розраховується за наступною формулою: R = LIBOR 6M + М,

Наведені визначення розуміються в такому значенні:

«R» - розмір змінюваної процентної ставки.

«LIBOR 6M»  - Базова процентна ставка.

«М» – маржа Банку,

маржа Банку встановлюється на рівні 11,0% (одинадцять процентів) річних та є незмінною. Мінімальний розмір змінюваної процентної ставки - 11,75 % річних (з можливістю зміни розміру змінюваної процентної ставки та строків її сплати у випадках і порядку, передбачених вищезазначеним Кредитним договором), максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру змінюваної процентної ставки за користування Кредитом складає: 8,47  процентних пункти.

* під терміном “граничний ліміт кредитування” розуміється найбільша сума ліміту кредитної лінії, яка зазначена в Кредитному договорі.»

14. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів.

«Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших документів, пов‘язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

•              визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу:

            договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткових угод/ договорів про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);

            інших договорів, пов'язаних з договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) (надалі - Пов’язані договори);

            будь - яких документів, пов’язаних договорами поруки, договорами застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з додатковими угодами/ договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи).

•              укладати та підписувати від імені Товариства:

- договори поруки, договори застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем) та/або додаткові угоди/ договори про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем);

            Пов’язані договори;

            Додаткові угоди;

            Документи,

здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.»

15. Про зміну скороченої назви Товариства.

«Змінити скорочену назву Товариства на український мові - ПАТ «ІМКК» , російській - ПАО «ИМКК», англійській - PJSC «IMKK» Зміни до установчих документів Товариства оформити у вигляді окремих додатків.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

464742

282358

Основні засоби 

182728

49954

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

-

Запаси 

40865

63077

Сумарна дебіторська заборгованість 

88949

47690

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3297

405

Нерозподілений прибуток 

57890

17968

Власний капітал 

13907

26015

Статутний капітал 

110

110

Довгострокові зобов'язання 

213814

-

Поточні зобов'язання 

264835

256343

Чистий прибуток (збиток) 

-32872

-31959

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

439404

439404

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

365

373

 

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

Інформацію опубліковано у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №73 від 18.04.2017

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)