Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2017
Дата публікації 30.03.2017 14:28:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2017 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2017 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 26 квітня 2017 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок  денний.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.

Проект порядку  денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

«Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі:

                1. Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії.

                2. Кузьменко Ю.В. - член Лічильної  комісії.

                3. Дідичук Ю.С. - член Лічильної комісії.»

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

«Обрати Головою та секретарем позачергових загальних Зборів акціонерів наступних осіб:

               Головою зборів Кривошей Є.В.,

               Секретарем зборів Краєвський В.В.»

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-й рік.

«Затвердити звіт голови правління за 2016 рік.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016-й рік.

«Затвердити звіт роботи наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016-й рік.

«Затвердити звіт та висновки роботи ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-й рік.

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-й рік.»

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017-й рік.

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017-й рік.»

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2016-й рік.

«У зв’язку з відсутністю в звітному періоді чистого прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

464742

282358

Основні засоби 

182728

49954

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

-

Запаси 

40865

63077

Сумарна дебіторська заборгованість 

88949

47690

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3297

405

Нерозподілений прибуток 

57890

17968

Власний капітал 

13907

26015

Статутний капітал 

110

110

Довгострокові зобов'язання 

213814

-

Поточні зобов'язання 

264835

256343

Чистий прибуток (збиток) 

-32872

-31959

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

439404

439404

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

365

373

 

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в «Відомості НКЦПФР» № 60 від 29.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)