Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.07.2018
Дата публікації 11.07.2018 11:20:13
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 27 липня 2018 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 27 липня 2018 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 липня 2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:

Животяга Я.В.

Кузьменко Ю.В.

Голінко М.В.

2.         Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №2 від 04.07.2018р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборів Товариства – ________________, секретарем – ____________________.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:

 1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

• генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;

• кредитні та депозитні угоди, договори позики або зміни та доповнення до них;

• угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

6. Про надання в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками належного Товариству майна.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

В рахунок забезпечення виконання Товариством існуючих та/або майбутніх кредитних зобов’язань, зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання в заставу Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншим юридичним особам або банкам та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Визначення майна, яке буде передано в заставу/іпотеку Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншим юридичним особам або банкам в якості забезпечення виконання кредитних зобов’язань Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

В рахунок забезпечення виконання Товариством кредитних зобов’язань або зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або іншими юридичними особами або банками надати згоду на передання в заставу та/або наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об’єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо викупу Товариством права вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» або у іншої юридичної особи (фінансової компанії).

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

Надати згоду на вчинення правочинів щодо викупу Товариством права вимоги за Договором про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та за договорами забезпечення (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» або у іншої юридичної особи (фінансової компанії) вартістю (ціною правочину) не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 00 коп.

9. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням вищезазначених договорів.

Проект рішення по девятому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів позики, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов’язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

-  визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;

-  кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів договорів поруки, договорів застави/іпотеки);

-  інших договорів, пов’язаних з кредитним договором, договором позики, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі – Пов’язані договори);

-  будь-яких документів, пов’язаних з кредитними договорами, договорами позики, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов’язаними договорами (надалі – Документи);

-  укладати та підписувати від імені Товариства:

-  кредитні договори, договори поруки, договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки;

-  Пов’язані договори;

-  Додаткові угоди, договори про внесення змін;

-  Документи,

здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: ichnya.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович тел. (04633) 2-40-95.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

До уваги акціонерів ПрАТ "ІМКК": Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 130(2883) від 11.07.2018.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.07.2018
(дата)