Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.03.2019
Дата публікації 28.03.2019 10:20:13
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Решетняк Сергій Андрійович - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:

16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2019 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2019 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 28 квітня 20189 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

  1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:

Животяга Я.В.

Бойко М.М.

Голінко М.В.

2.         Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол №1 від 26.03.2019р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПАТ "ІМКК" та печатки ПАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборів Товариства – ________________, секретарем – ____________________.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".

5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2018 рік".

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік".

8. Затвердження річного звіту емітента за 2018 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік".

9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: "Прибуток Товариства за 2018 рік в розмірі 5 029 000,00 грн. направити на погашення збитків."

10. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ "ІМКК" на 2019 рік.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного: "Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2019 рік".

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, з визначенням характеру таких угод і їх максимальної загальної вартості.

«1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів (угод), пов’язаних із змінами умов кредитування Товариства та/або ТОВ "Провіант" (код ЄДРПОУ 32729070) в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- угоди про внесення змін та/або доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;

- угоди про внесення змін та/або доповнень, пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року;

- угоди про внесення змін та/або доповнень до договору/ів поруки, укладені в забезпечення виконання зобов’язань до Договору про відкриття кредитної лінії №70-В/12/35/ЮО/КЛ від 24 грудня 2012 року та Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26 листопада 2016 року

2. Визначення доцільності укладання таких правочинів та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

3. Визначити сукупну граничну вартість таких правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

4. Повноваження на підписання зазначених правочинів надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

514 768

545 125

Основні засоби 

236 255

256 520

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

51 532

50673

Сумарна дебіторська заборгованість 

224 465

234 352

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1938

430

Нерозподілений прибуток 

(4 485)

(16 858)

Власний капітал 

56 439

53 585

Статутний капітал 

110

110

Довгострокові зобов'язання 

15 130

16 306

Поточні зобов'язання 

443 199

475 234

Чистий прибуток (збиток) 

5 029

(5 062)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

439 404

439 404

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

 354

360

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: ichnya.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович тел. (04633) 2-40-95.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

До уваги акціонерів ПрАТ "ІМКК": Відповідно до п.10 розділу VІ ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Решетняк Сергій Андрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2019
(дата)
Sign Sign
Повідомлення про загальні збори чергові 2019 Повідомлення про загальні збори чергові 2019
Stamp Stamp