Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Самотуга Євгеній Вікторович - Голова правління. Тел: 0463321101
E-mail* a00381152@sklo.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори акціонерів ВАТ «Ічнянський молочно - консервний комбінат» призначені на 11.00 год. 03 серпня 2010 року за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева 4.

Реєстрація акціонерів з 10:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 серпня 2010р.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів можна у робочі дні за адресою Товариства: м. Ічня, вул. Вишнева, 4 з 8:00 до 12:00 год. та в день проведення зборів за місцем їх проведення.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1. Звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2010 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2009 рік
3. Затвердження звіту про результати діяльності товариства за 2009 рік.
4. Про переведення випуску акцій підприємства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
5. Про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення реєстру.
6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
7. Про затвердження нової редакції Статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)
Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній
Усього активів 119616 95346
Основні засоби 12445 12001
Довгострокові фінансові інвестиції 22 22
Запаси 3502 2736
Сумарна дебіторська заборгованість 66867 41412
Грошові кошти та їх еквіваленти 399 4202
Нерозподілений прибуток 14862 5161
Власний капітал 58816 49115
Статутний капітал 110 110
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 60800 46231
Чистий прибуток (збиток) 9701 4635
Середньорічна кількість акцій (шт.) 439404 439404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 183 166

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.06.2010р. в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 107.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Самотуга Євгеній Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.06.2010
(дата)