Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.04.2012
Дата публікації 24.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Химич Микола Олексійович - Голова правління. Тел: 0463321101
E-mail* a00381152@sklo.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ”,
місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4 повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства.

Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 27 квітня 2012 року за адресою:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.

Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 27 квітня 2012 року з 09-00 до 11-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про участь у загальних зборах, складається станом на 23 березня 2012 року
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 25 квітня 2012 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
2. Звіт голови правління ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» у 2011 році.

Найменування показника (тис. грн.) Період
звітний попередній
Усього активів 160347 138028
Основні засоби 31529 17671
Довгострокові фінансові інвестиції - 22
Запаси 3690 2782
Сумарна дебіторська заборгованість 84827 39974
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 19
Нерозподілений прибуток 24241 24153
Власний капітал 68224 68107
Статутний капітал 110 110
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 92123 69921
Чистий прибуток (збиток) 88 9291
Середньорічна кількість акцій (шт.) 439404 439404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 247 222

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 800 до 1200 та з 1300 до 1700) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Химич Микола Олексійович та юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні Цінні папери України 19 березня 2012 року, №50 (3350)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Химич Микола Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.04.2012
(дата)