Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Iчнянського завода продтоварiв" у ВАТ при приватизацiї державного майна.
Інформація про організаційну структуру емітента
Органiзацiйна структура емiтента - вiдкрите акцiонерне товариство. Структурних пiдроздiлiв, видiлених на окремий баланс, немає.
Опис обраної облікової політики
Облiкова полiтика базується на П(С)БО та на дiючих нормативних актах.
Витяг з аудиторського висновку
Отриманi для перевiрки документи та iнформацiя надала аудитору змогу скласти повне уявлення про реальний стан активiв, капiталу та зобов'язань ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв". На пiдставi перевiрки та здiйсненого аналiзу показникiв аудитор висловлює слiдуюче: 1. Органiзацiя бухгалтерського облiку Товариства здiйснена iз дотриманням вимог чинного законодавства, дiючих нормативних документiв та П(с)БО. 2. Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" станом на 31 грудня 2003 року складена на пiдставi даних бухгалтерських регiстрiв, якi на нашу думку, сформована за дiйсними первинними документами. 3. Фiнансова звiтнiсть в суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю про дiяльнiсть емiтента за перiод з 01.01.2003 по 31.12.2003 року, яка в цiлому реально вiдображає фiнансовий стан пiдприємства, дiйсний стан активiв i їх джерел, повноту доходiв i витрат, фiнансових результатiв дiяльностi за 2003 рiк, за винятком зауважень по тексту висновку та неможливостi перевiрки фактiв, що стосуються неучастi аудитора в iнвентаризацiї статей балансу. Зазначенi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть емiтента. 4. Аудитор пiдтверджує баланс ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" станом на 31.12.2003 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2003 рiк. Директор АФ "Порада", аудитор I.В. Гаркавий Сертифiкат аудитора А №002679 вiд 5.10.95 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основнi види продукцiї - плодово-ягiднi конскрви та плодово-ягiднi вина. Товариство не має постiйного ринку збуту. Товариство займається переробкою вирощеної продукцiї в регiонi. Iнформацiєю про iстотних конкурентiв Товариство не володiє.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Головнi проблеми: вiдсутнiсь обiгових коштiв, низька платоспроможнiсть населення, знос основних фондiв.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
фактiв виплати штрафiв за звiтний перiод не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Пiдприємство знаходиться на повному госпрозрахунку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Укладених, але ще невиконаних договорiв немає.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Вiдновлення випуску продукцiї.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Додаткової iнформацiї немає.