Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" Дата 01.01.2004
за ЄДРПОУ 00381152
за КОАТУУ 7421710100
Територія 74000 за КФВ 20
Форма власності колективна за СПОДУ 6024
Орган державного управління акцiонернi товариства вiдкритого типу за ЗКГНГ 18152
за КВЕД 15.33.1
Галузь виробництво плодоовочевих консервiв Контрольна сума  
Вид економічної діяльності перероблення овочiв та фруктiв    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 16700, м. ?чня, Будьоного, 4  


БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 2.4 2.4
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 297.2 290
первісна вартість 031 966.4 599.6
знос 032 669.2 309.6
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 299.6 292.4
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 21.1 21.4
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 11.1 11.1
готова продукція 130 1.5 1.5
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 42.5 35.9
первісна вартість 161 42.5 35.9
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 3.3 11.2
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.2 0.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 0.3 1.1
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 80 82.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 379.6 374.8

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 109.8 109.8
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 485 485
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -598.8 -633.1
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 -4 -38.3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 329.9 383.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 8.1 5.4
з позабюджетних платежів 560 1.2 0.5
зі страхування 570 20.6 4.6
з оплати праці 580 17.7 12.7
з учасниками 590 2.8 2.8
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3.3 3.2
Усього за розділом IV 620 383.6 413.1
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 379.6 374.8

Примітки: Баланс складено згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також у вiдповiдностi з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" Амортизацiя нараховується вiдповiдно до вимог п.26 Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" та Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" зi змiнами та доповненнями.

Керівник: Царенко Микола Григорович
Головний бухгалтер: Сердюк Ольга Володимирiвна