Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" Дата 01.01.2004
за ЄДРПОУ 00381152
за КОАТУУ 7421710100
Територія 74000 за КФВ 20
Орган державного управління акцiонернi товариства вiдкритого типу за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 18152
Галузь виробництво плодоовочевих консервiв за КВЕД 15.33.1
Вид економічної діяльності перероблення овочiв та фруктiв Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 33
Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 5.5 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 27.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 0 ) ( 30.4 )
Валовий:      
прибуток 050 0 0
збиток 055 ( 0 ) ( 2.9 )
Інші операційні доходи 060 15.4 0.7
Адміністративні витрати 070 ( 34.4 ) ( 25.3 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 22.4 ) ( 23 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105 ( 41.4 ) ( 50.5 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 7.1 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 4.6 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0.6 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175 ( 34.3 ) ( 55.7 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195 ( 34.3 ) ( 55.7 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225 ( 34.3 ) ( 55.7 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 8.3 34.3
Витрати на оплату праці 240 6.2 17.3
Відрахування на соціальні заходи 250 2.4 6.5
Амортизація 260 0.2 0.4
Інші операційні витрати 270 14.1 21.4
Разом 280 31.2 79.9

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 439404 439404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 439404 439404
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений згiдно з ПБУ 3, затвердженим наказом МФУ та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розрахунковим шляхом.

Керівник: Царенко Микола Григорович
Головний бухгалтер: Сердюк Ольга Володимирiвна