Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" Дата 01.01.2004
за ЄДРПОУ 00381152
за КОАТУУ 7421710100
Територія 74000 за КФВ
Орган державного управління акцiонернi товариства вiдкритого типу за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 18152
Галузь виробництво плодоовочевих консервiв за КВЕД 15.33.1
Вид економічної діяльності перероблення овочiв та фруктiв Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 34.3 0 55.7
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 0.2 X 0.4 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0 0.6 0
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 4.6 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 0 34.1 0 50.1
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 1.6 30.3 0
витрат майбутніх періодів 090 0 0 0 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 29.1 0 21.4 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 6.6 1.6 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 4.6
податки на прибуток 140 X 0 X 0.1
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 6.6 0 3.1
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 6.6 0 3.1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 7.4 X 2.4 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 0 X 0
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 7.4 0 2.4 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 7.4 0 2.4 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0.8 0 0 0.7
Залишок коштів на початок року 410 0.3 X 1 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 1.1 X 0.3 X

Примітки: Форма та змiст звiту визначенi Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", який узгоджено з П(С)БО7. При вiдношеннi грошових коштiв до вiдповiдної групи врахований характер господарської дiяльностi пiдприємства. До звiту не включенi негрошовi операцiї.

Керівник: Царенко Микола Григорович
Головний бухгалтер: Сердюк Ольга Володимирiвна