Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" Дата 2004-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 00381152
за КОАТУУ 7421710100
Територія 74000 за КФВ
Орган державного управління акцiонернi товариства вiдкритого типу за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 18152
Галузь виробництво плодоовочевих консервiв за КВЕД 15.33.1
Вид економічної діяльності перероблення овочiв та фруктiв Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2003 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 109.8 0 0 485 0 -598.8 0 0 -4
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 109.8 0 0 485 0 -598.8 0 0 -4
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -34.3 0 0 -34.3
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -34.3 0 0 -34.3
Залишок на кінець року 300 109.8 0 0 485 0 -633.1 0 0 -38.3

Примітки: Звiт був складений на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" У складi графи "Iнший додатковий капiтал" вiдображена сума статтi "Iнший додатковий капiтал" з рядка 330 Балансу.

Керівник: Царенко Микола Григорович
Головний бухгалтер: Сердюк Ольга Володимирiвна