Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?
  Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2001 1 0
2 2002 1 0
3 2003 2 1
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) Ні
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Незалежний реєстратор X
Правління X
Мандатна комісія, призначена правлінням X
Інше (запишіть)

д/н
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?
  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть)

д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Обрання або відкликання членів спостережної ради X
Обрання або відкликання членів правління X
Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
Інше (запишіть)

д/н