Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? 0
Який склад спостережної ради?
    (осіб)
1 Кількість членів спостережної ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) Ні
Які саме комітети створено в складі спостережної ради?
  Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)

д/н
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени спостережної ради не отримують винагороди X
Інші (запишіть)

д/н
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
    Так Ні
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X
3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X
4 Відсутність конфлікту інтересів X
5 Граничний вік X
6 Відсутні будь-які вимоги X
7 Інші (запишіть)

д/н
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
  Так Ні
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

д/н
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб. 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*?
    Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
1 Члени правління / директор X
2 Загальний відділ
3 Члени спостережної ради/голова спостережної ради
4 Юридичний відділ / юрист
5 Секретар правління X
6 Секретар загальних зборів
7 Секретар спостережної ради
8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)
9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
10 Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
  Загальні збори акціонерів Спостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) X
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) X
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету X
Обрання та відкликання голови правління X
Обрання та відкликання членів правління X
Обрання та відкликання голови спостережної ради X
Обрання та відкликання членів спостережної ради X
Обрання голови та членів ревізійної комісії X
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління X
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій X
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій X
Обрання зовнішнього аудитора X
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому товаристві?
    Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про спостережну раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть)

д/н
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформа-
ція розпов-
сюджується на загальних зборах
Публіку-
ється у пресі
Документи нада-
ються для ознайо-
млення безпосе-
редньо в АТ
Копії документів надаються на запит акціонера Інформа-
ція розмі-
щується на власній інтернет-
сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності X X X
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу X
3 Інформація про склад органів управління товариства X X
4 Статут та внутрішні документи X X
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення X X
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ
Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Спостережна рада X
Правління / директор X
Інше (запишіть)

д/н
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

д/н
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
  Так Ні
Ревізійна комісія X
Спостережна рада X
Відділ внутрішнього аудиту підприємства X
Стороння компанія/сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

Податкова.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
  Так Ні
З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням спостережної ради X
За зверненням правління X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів X
Інше (запишіть)

д/н
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні