Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Голова спостережної ради Лiсовський Сергiй Федорович МК 648100 03.12.1997 Київським РВ ХМУ УМВС в Харькiвськiй областi 28.12.2006 1 0.00023 1 0 0 0
Член спостережної ради Запорощук Валентин Анатолiйович НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi 28.12.2006 79 0.01798 79 0 0 0
Член спостережної ради Iванов Олександр Валерiйович НС 910865 05.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй областi 28.12.2006 2 0.00046 2 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Хоруженко Володимир Васильович НС 297721 20.06.1997 Черкаським РВ УМВС 28.12.2006 79 0.01798 79 0 0 0
Головний бухгалтер Iльченко Олег Володимирович МА 109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi 28.12.2006 2 0.00046 2 0 0 0
Усього 163 0.03711 163 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.