Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.08.2007
Кворум зборів** 95.711
Опис 1. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2006 рiк. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2006 рiк. 3. Внесення змiн до статуту. 4.Виступити засновником новоствореного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Наталка" з долею 100 % в цiлях реалiзацiї готової продукцiї виготовленої на ВАТ "Iчнянський молочно - консервний комбiнат". Вирiшили: затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства, затвердили звiт ревiзiйної комiсiї, внести змiни до статуту та виступити засновником новоствореного товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.