Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" (далi - Товариство) засновано згiдно Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 24.05.1995 року № 24 та протоколу зборiв засновникiв вiд 13.10.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" у вiдкрите акцiонерне товариство, яке було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 роцi за рiшенням № 157, як вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський завод продтоварiв". Державна реєстрацiя Товариства вiдбулася 13.12.2000 роцi, про що зроблено запис у єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 10451050002000282 i видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АОО № 236588 Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi. Нова (остання) редакцiя статуту Товариства була прийнята на пiдставi загальних зборiв акцiонерiв, згiдно Протоколу № 1 вiд 07.08.2007р. Державну реєстрацiю щодо внесених змiн до установчих документiв було проведено Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 04.09.2007р. за № 10451050005000282.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства за перiод, що перевiряється не змiнювалась. Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 iнвестицiї пов'язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi. Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСБО 2 "Запаси". Згiдно облiкової полiтики пiдприємства одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО де запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв'язку з їх вiдсутнiстю. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Текст аудиторського висновку Приватним пiдприємством "Аудиторським агентством "Чернiгiв-Аудит", що дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 2990 Аудиторської палати України, виданого 26 вересня 2002 року та чинного до 20 липня 2012 року, а також свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 424, виданого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 квiтня 2007 року та чинного до 20 липня 2012 року, проведена перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi та аналiз фiнансового стану Вiдкритого акцiонерного товариства "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" станом на 31 грудня 2007 року. Аудитор - Руденок Веронiка Юрiївна, сертифiкат серiї А № 004721, чинний до 22 червня 2010 року. Перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з дотриманням вимог чинного законодавства України, встановлених нормативiв аудиту, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Застосовуючи метод вибiркової перевiрки перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу ВАТ "Iчнянський молочно - консервний комбiнат". Для проведення аудиторської перевiрки використана фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2007 року, Головна книга, обiгово-сальдова вiдомiсть, касова книга, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку, установчi документи. Згiдно ст. 30 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та договору про надання аудиторських послуг № 70 вiд 28.03.2008 року, керiвництво ВАТ "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту пред'явлених документiв аудитору для перевiрки. За проведенням iнвентаризацiї наявних запасiв Товариства станом на 31.12.2007р, оскiльки ця дата передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки, аудитор не спостерiгав. Через характер облiкових запасiв Товариства аудитор не мав змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Дата початку проведення аудиту - 03 квiтня 2008 року, дата закiнчення - 07 квiтня 2008 року. Iнформацiя, що зiбрана в ходi перевiрки, є достатньою для формування аудиторського висновку. Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" код за ЄДРПОУ 00381152, розташовано та зареєстровано за юридичною адресою: 16703, Чернiгiвська область, м. Iчня, вул. Вишнева, 4. Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" (далi - Товариство) засновано згiдно Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 24.05.1995 року № 24 та протоколу зборiв засновникiв вiд 13.10.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" у вiдкрите акцiонерне товариство, яке було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 роцi за рiшенням № 157, як вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський завод продтоварiв". Державна реєстрацiя Товариства вiдбулася 13.12.2000 роцi, про що зроблено запис у єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 10451050002000282 i видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АОО № 236588 Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi. Нова (остання) редакцiя статуту Товариства була прийнята на пiдставi загальних зборiв акцiонерiв, згiдно Протоколу № 1 вiд 07.08.2007р. Державну реєстрацiю щодо внесених змiн до установчих документiв було проведено Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 04.09.2007р. за № 10451050005000282. Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької (виробничо - господарської, комерцiйної та iншої) дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку та наступного його розподiлу мiж Акцiонерами Товариства для задоволення їх матерiальних та iнших потреб, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом. Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснює ТОВ "Центр реєстрiв та консалтiнгу" (надалi - Реєстратор) код ЄДРПОУ 24554476, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ № 189705 вiд 24.10.2006р. Адреса: 14000 м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 38-А, к.1. Кiлькiсть акцiонерiв Товариства, згiдно "Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв" (з врахуванням останнiх змiн внесених до установчих документiв), станом на 31.12.2007 рiк складає: - 2 юридичнi особи (власники - 95,1504 % статутного капiталу (фонду)); - 29 фiзичних особи (власники 4,8496 % статутного капiталу (фонду)) . На протязi звiтного 2007 року змiни у розмiрi Статутного капiталу (фонду) Товариства не вiдбувалися. Перелiк власникiв, якi володiють бiльш, як 10% статутного капiталу (фонду): 1.ТОВ "Провiант" - 94,6452 %. Останнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 07 серпня 2007 року. Дивiденди у звiтному 20007 роцi не нараховувалися i не сплачувалися у зв'язку з отриманням збиткiв у попередньому звiтному перiодi, а саме в 2006 роцi. Бухгалтерський облiк Вiдкритого акцiонерного товариства "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах та аналiтичних вiдомостях. Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. Облiкова полiтика Товариства за перiод, що перевiряється не змiнювалась. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку для складання рiчної фiнансової звiтностi було проведено iнвентаризацiю всiх товарно-матерiальних цiнностей згiдно Наказу № 56 вiд 27.12.2007 року "Про проведення iнвентаризацiї станом на 01 сiчня 2008 року". Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та пiдписали цi документи (ст.9 п.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV). Облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та МСБО 16 "Основнi засоби". Згiдно облiкової полiтики до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи строк експлуатацiї яких бiльше одного року незалежно вiд їх первiсної вартостi. Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних активiв. Розподiл мiж основними засобами та малоцiнними необоротними матерiальними активами Товариство не здiйснює тому рахунок 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" пiдприємство не застосовує. Операцiї надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї та переоцiнки основних засобiв вiдображаються в облiку вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та МСБО 16 "Основнi засоби". Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Нематерiальнi активи у звiтному перiодi Товариство не застосовувало. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 iнвестицiї пов'язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi. В звiтному 2007 роцi акцiонери Товариства прийняли рiшення, згiдно Протоколу загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 07.08.2007р., виступити засновником новоствореного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Наталка" з долею 100% в цiлях реалiзацiї готової продукцiї виготовленої на ВАТ "Iчнянський молочно - консервний комбiнат". В вереснi 2007 року було внесено частину Статутного капiталу (фонду) новоствореного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Наталка", а саме - 22,0 тис. грн. Виходячи з викладеного слiд визначити, що на кiнець звiтного перiоду сума довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариства складає - 22,0 тис. грн. Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСБО 2 "Запаси". Згiдно облiкової полiтики пiдприємства одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО де запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв'язку з їх вiдсутнiстю. Облiк грошових коштiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України. Лiмiт залишку готiвкових коштiв в касi Товариством було визначено згiдно Наказу № 1-н вiд 03.01.2007р. "Про встановлення лiмiту каси" та дорiвнює - 100 (Сто) грн. 00 коп. Вибiрковою перевiркою перевищення залишку лiмiту в касi Товариства не встановлено. Сума грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду 2007 року складає - 0,2 тис. грн. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення. На протязi звiтного перiоду Товариство використовувало в процесi ведення господарської дiяльностi довгостроковi та короткостроковi кредити фiнансових установ. Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду 2007 року складає - 11.919,0 тис. грн., яка розподiляється за термiном погашення, а саме: - довгостроковi зобов'язання - 5 480,0 тис. грн.; - поточнi зобов'язання - 6 439,0 тис. грн. Статутний капiтал Товариства утворюється з вартостi вкладiв Акцiонерiв. внесених внаслiдок придбання ними акцiй. Вiн визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв та не може бути меншим розмiру, встановленого законом. Статутний капiтал Товариства становить 109 851,00 грн. (109,8 тис. грн.), який подiлено на 439 404 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю - 25 копiйок кожна. Згiдно "Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй" виданого Чернiгiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР 19.02.2001р. за реєстрацiйним № 10/24/1/01 засвiдчено випуск акцiй на загальну суму 109 851 (Сто дев'ять тисяч вiсiмсот п'ятдесят одна) грн. номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п'ять копiйок) грн. кожна. Акцiї Товариства випущенi в документарнiй формi. Всi акцiї розподiлено серед акцiонерiв Товариства. Акцiї Товариства - цiнний папiр, без установленого строку обiгу, що засвiдчує дольову участь Акцiонера в Статутному капiталi Товариства. Вартiсть частки державного майна у статутному капiталi Товариства вiдсутня. Статутний капiтал Товариства визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Згiдно статтi 155 пункт 3 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р. (зi змiнами та доповненнями), якщо вартiсть чистих активiв Товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Вартiсть чистих активiв Товариства на 31.12.2007р. (Згiдно Форми-1 "Баланс" рядок 380) становить - 6 097,1 тис. грн. який є вищим за розмiр статутного капiталу (109,8 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Статутний капiтал Товариства сплачений у повному обсязi. Згiдно Статуту Товариства резервний фонд (капiтал) товариство створює в розмiрi не менш як 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства. Резервний фонд (капiтал) використовується для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв i позапланових витрат. Резервний фонд (капiтал) формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менш 5 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства до досягнення ним зазначеного розмiру. Рiшення про використання коштiв фонду приймається загальними зборами акцiонерiв. На протязi звiтного 2007 року Товариство не нараховувало резервний фонд у зв'язку з отриманням збиткiв у попередньому звiтному перiодi. До складу "Iншого додаткового капiталу" в звiтному перiодi Товариством було враховано суму проведеної переоцiнки активiв, а саме дооцiнку основних засобiв у розмiрi 4.975,8 тис. грн. Прибуток Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбаченi законодавством України податки та iншi платежi до бюджету. Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається в повному розпорядженнi Товариства. Порядок розподiлу чистого прибутку та вiдшкодування збиткiв визначається загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України. Дохiд визнається та оцiнюється Товариством вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" та МСБО 18 "Дохiд", а витрати у вiдповiдностi П(С)БО 16 "Витрати". Вiдображення доходiв та витрат Товариство здiйснює на пiдставi первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996. Суми балансового та оподатковуваного прибутку Товариство визначає згiдно з вимогами чинного законодавства. Результати проведеної перевiрки дозволяють скласти висновок про те, що фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2007 року вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України, даним бухгалтерського облiку та облiкової полiтики товариства. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному. Вiдображення активiв, зобов'язань, власного капiталу Товариства проводиться у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Станом на 31.12.2007 року Товариство має, згiдно показникiв бухгалтерського облiку: - основнi засоби (за первiсною вартiстю) - 6 630,3 тис. грн. - сума нарахованого зносу дорiвнює - 606,3 тис грн. Ступiнь зношеностi основних засобiв дорiвнює - 9 %. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй увiйшли фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi iнших пiдприємств розмiр участi якого станом на 31.12.2007р. дорiвнює - 22,0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть на кiнець 2007 року складає - 9 868,3 тис. грн., що дорiвнює - 55 % вiд вартостi активiв Товариства Кредиторська заборгованiсть (з врахуванням отриманих довгострокових та короткострокових кредитiв) складає - 11.919,0 тис. грн. що дорiвнює - 66 % вiд загальної суми балансу Товариства, з яких сума залучених коштiв (по отриманим кредитам) складає - 5 549,7 тис. грн.(що дорiвнює - 31% вiд суми кредиторської заборгованостi). В порiвняннi з минулим роком фiнансовий стан Товариства покращився. В звiтному 2007 роцi за результатами своєї дiяльностi Товариство отримало прибуток у розмiрi - 1 429,3 тис. грн. Бiльшiсть показникiв фiнансового стану Товариства покращилися та вiдповiдають нормативному значенню. Наявнiсть же показникiв, значення яких менше або бiльше нормативних, не є критичним для визначення фiнансової стабiльностi Товариства. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на 31.12.2007р. становить 6.097,1 тис. грн., та перевищує встановлений Товариством статутний капiтал (109,8 тис. грн.) на 5 987,3 тис. грн. Виходячи з викладеного вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї є переробка молока та виробництво сиру i iнших молочних продуктiв
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Вiдчуження майна не вiдбуалося. Первiсна вартiсть основних засобiв станом станом на 01.01.2007р. становить 892,8 тис. грн. Протягом звiтного перiоду було придбано основних засобiв на 761,7 тис. грн. Станом на 31.12.2007р. становить - 6 630,3 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2007р. становить - 6 630,3 тис. грн., а сума накопиченої амортизацiї - 606,3 тис. грн. Ступiнь зношеностi основних засобiв дорiвнює - 9 %.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Додаткової iнформацiї немає.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Iнформацiя щодо штрафних санкцiй вiдсутня.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Додаткової iнформацiї немає.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконанх договорiв нема.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Додаткової iнформацiї немає.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Додаткової iнформацiї немає.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В судових справах емiтент участi не бере.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Додаткової iнформацiї немає.