Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 370.6 6024 0 0 370.6 6024
будівлі та споруди 289.9 5349.7 0 0 289.9 5349.7
машини та обладнання 75.6 534.5 0 0 75.6 534.5
транспортні засоби 0 61.5 0 0 0 61.5
інші 5.1 78.3 0 0 5.1 78.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 370.6 6024 0 0 370.6 6024
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 892,8 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 6630,3 тис. грн. Нараховано зносу 84,1 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 9,14%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiєнi на пiдприємствi 100%.