Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 6097 -308
Статутний капітал (тис. грн.) 109.8 109.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 109.8 109.8
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Вартiсть чистих активiв розраховується шляхом вирахування iз активiв Товариства його зобов'язань.
Висновок Розмiр вартостi чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.