Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5549.7 X X
у тому числі:  
Договiр № 11/11/01/2007/17 з ВАТ КБ "Надра" 20.08.2007 5480 18.9 19.08.2008
Договiр № 03/08/11-003 вiд 11.02.2008 року з ВАТ КБ "Надра" 11.08.2007 69.7 19 11.08.2008
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має. 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по фiнiнвестицiям товариства не має. 0 X
Податкові зобов'язання X 17.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6352.1 X X
Усього зобов'язань X 11919 X X
Опис: