Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Річна фінансова звітність

Коди
Дата 01.01.2008
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" за ЄДРПОУ 00381152
Територія Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4 за КОАТУУ 7421710100
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ за КОПФГ 10
Орган державного управління за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності Перероблення молока та виробництво сиру за КВЕД 15.51.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса: Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4


Баланс станом на 2007 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 2.4 157.7
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 370.6 6024
- первісна вартість 031 892.8 6630.3
- знос 032 ( 522.2 ) ( 606.3 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 22
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 17.5 436
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1.5 1507.9
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 3.7 8616.1
- первісна вартість 161 3.7 8616.1
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 26.6 2.2
- за виданими авансами 180 0 1250
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0.2 0.2
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 109.8 109.8
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 485 5460.8
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -902.8 526.5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 -308 6097.1
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 5480
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 5480
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 69.7
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 695.4 5986.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 1.8 17.2
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 6.2 48
- з оплати праці 580 13.6 108.6
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 13.5 16.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 0 192.4
Усього за розділом IV 620 730.5 6439
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640

Примітки Баланс пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Облiкова полiтика Товариства за перiод, що перевiряється не змiнювалась. Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 iнвестицiї пов'язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi. Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСБО 2 "Запаси". Згiдно облiкової полiтики пiдприємства одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО де запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили на пiдприємство, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв'язку з їх вiдсутнiстю. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Керівник Самотуга Євгенiй Вiкторович
Головний бухгалтер Iльченко Олег ВолодимировичЗвіт про фінансові результати за рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 30988.4 0
Податок на додану вартість 015 5165.2 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 25823.2 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 22781.1 ) ( 0 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 3042.1 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 19.9 2.8
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 486.1 ) ( 72 )
Витрати на збут 080 ( 816.7 ) ( 4.4 )
Інші операційні витрати 090 ( 161.4 ) ( 107.3 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1597.8 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 180.9 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140 ( 149.8 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1448 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 180.9 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 18.7 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1429.3 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 180.9 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 1429.3 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 180.9 )
Забезпечення матеріального заохочення 226


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 22781.1 50.3
Витрати на оплату праці 240 741 46.5
Відрахування на соціальні заходи 250 286.5 18.7
Амортизація 260 84.1 0
Інші операційни витрати 270 521.1 68.2
Разом 280 24413.8 183.7


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 4394040 4394040
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4394040 4394040
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Протягом звiтного року Товариством було одержано 1429,3 тис. грн. чистого доходу, в т.ч.: Доходи: - вiд основної дiяльностi - 30 988,4 тис. грн., а саме: - реалiзацiї готової продукцiї - 30 781,4 тис. грн.; - реалiзацiї товарiв - 15,8 тис. грн.; - реалiзацiї робiт та послуг - 191,2 тис. грн. - iншi операцiйнi доходи - 19,9 тис. грн.; Загальна сума отриманих доходiв за звiтний перiод складає - 31 008,3 тис. грн. Витрати: - вiд ведення основної дiяльностi - 27 946,3 тис. грн., а саме: вирахування податку на додану вартiсть (ПДВ) - 5 165,2 тис. грн.; собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)- 22 781,1 тис. грн. - адмiнiстративнi витрати - 486,1 тис. грн. - витрати на збут - 816,7 тис. грн. - iншi операцiйнi витрати - 161,4 тис. грн. - фiнансовi витрати - 149,8 тис. грн. - податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 18,7 тис. грн. Загальна сума отриманих витрат за звiтний перiод складає - 29 579,0 тис. грн.
Керівник Самотуга Євгенiй Вiкторович
Головний бухгалтер Iльченко Олег ВолодимировичЗвіт про рух грошових коштів за рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 1448 0 0 180.9
Коригування на:
- амортизацію необоротних активів 020 84.1 X 0 X
- збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 149.8 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 1681.9 0 0 180.9
Зменшення (збільшення):
- оборотних активів 080 0 11762.9 0.2 0
- витрат майбутніх періодів 090 0 0 0 0
Збільшення (зменшення):
- поточних зобов’язань 100 5638.8 0 259.8 0
- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 4442.2 79.1 0
Сплачені:
- відсотки 130 X 149.8 X 0
- податки на прибуток 140 X 18.7 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 18.7 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 4610.7 79.1 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
- необоротних активів 190 0 X 0 X
- майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 X 0 X
- дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 X 22 X 80.7
- необоротних активів 250 X 761.6 X 80.7
- майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 5131.2 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 5914.8 0 80.7
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 5914.8 0 80.7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 4975.8 X 0 X
Отримані позики 320 9361.8 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 3812.1 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 10525.5 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 10525.5 0 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 0 0 0 1.6
Залишок коштів на початок року 410 0.2 X 1.8 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0.2 X 0.2 X

Примітки Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, що мали мiсце в дiяльностi пiдприємства - використання матерiальних запасiв для полiпшення необоротних активiв. Грошовi кошти, недоступнi для використання пiдприємством, - вiдсутнi.
Керівник Самотуга Євгенiй Вiкторович
Головний бухгалтерЗвіт про власний капітал за рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 109.8 0 0 485 0 -902.8 0 0 -308
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 109.8 0 0 485 0 -902.8 0 0 -308
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 4975.8 0 0 0 0 4975.8
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1429.3 0 0 1429.3
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 4975.8 0 1429.3 0 0 6405.1
Залишок на кінець року 300 109.8 0 0 5460.8 0 526.5 0 0 6097.1

Примітки Звiт про власний капiтал пiдприємством складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". В складi власного капiталу пiдприємство облiковує статутний капiтал, iнший додатковий капiтал та нерозподiлений дохiд (непокритi збитки минулих рокiв). Кiлькiсть акцiонерiв Товариства, згiдно "Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв" (з врахуванням останнiх змiн внесених до установчих документiв), станом на 31.12.2007 рiк складає: - 2 юридичнi особи (власники - 95,1504 % статутного капiталу (фонду)); - 29 фiзичних особи (власники 4,8496 % статутного капiталу (фонду)) . На протязi звiтного 2007 року змiни у розмiрi Статутного капiталу (фонду) Товариства не вiдбувалися. Перелiк власникiв, якi володiють бiльш, як 10% статутного капiталу (фонду): 1. ТОВ "Провiант" - 94,6452 %.
Керівник Самотуга Євгенiй Вiкторович
Головний бухгалтер Iльченко Олег ВолодимировичПримітки до річної фінансової звітності за рік
I. Нематеріальні активи

Середня кількість працівників (чол.): 98

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0


II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 592.2 302.3 105.2 4975.8 0 0 0 21.2 0 0 0 5673.2 323.5 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 295.5 219.9 508.5 0 0 0 0 49.6 0 0 0 804 269.5 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 62.2 0 0 0 0 0.7 0 0 0 62.2 0.7 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 5.1 0 85.8 0 0 0 0 12.6 0 0 0 90.9 12.6 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 892.8 522.2 761.7 4975.8 0 0 0 84.1 0 0 0 6630.3 606.3 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 155.3 157.7
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 708.3 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 863.6 157.7

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 22 22 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 22 22 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0


V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 19.9 161.4
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 149.8
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)


VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0.1
Поточний рахунок у банку 650 0.1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0.2

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0


VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 336.2 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 71.6 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 28.2 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 1507.9 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 1943.9 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926)


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 8616.1 8616.1 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0


XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 18.7
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 18.7
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 18.7
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0


XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 84.1
Використано за рік - усього 1310 84.1
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410