Регулярна інформація ВАТ "ІМКК"Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Кравченко Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2010
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2009 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат"
Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00381152
Місцезнаходження емітента
Україна Чернігівська д/н р-н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4
Міжміський код, телефон та факс емітента
(04633) 21101 21101
Електронна поштова адреса емітента
a00381152@sklo.com.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) не розмiщувалась в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)