Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.11.2009
Кворум зборів** 94.64
Опис 1. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2008 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2009 рiк; 2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2008 рiк; 3. Затвердження звiту про результати дiяльностi Товариства за 2008 рiк; 4-9. Про отримання кредитiв у банках; 10. Про передання в заставу майна Товариства; 11. Про надання повноважень Головi правлiння пiдписувати всi документи, пов'язанi з отриманням кредитiв у банках; 12. Про звернення до ТОВ "Провiант", ТОВ "Торговий дiм "Наталка" та ТОВ "Обмачiвськi зорi" з проханням виступити фiнансовими та майновими поручителями Товариства; 13. Про звернення до двох фiзичних осiб з проханням виступити фiнансовими поручителями Товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.