Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" (далi - Товариство) засновано згiдно Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 24.05.1995 року № 24 та протоколу зборiв засновникiв вiд 13.10.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" у вiдкрите акцiонерне товариство, яке було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 роцi за рiшенням № 157, як вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський завод продтоварiв". Державна реєстрацiя Товариства вiдбулася 13.12.2000 роцi, про що зроблено запис у єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 10451050002000282 i видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АОО № 236588 Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi. Нова (остання) редакцiя статуту Товариства була прийнята на пiдставi загальних зборiв акцiонерiв, згiдно Протоколу № 1 вiд 07.08.2007р. Державну реєстрацiю щодо внесених змiн до установчих документiв було проведено Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 04.09.2007р. за № 10451050005000282.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом вiд 01.01.2007р. "Про формування облiкової полiтики пiдприємства" та за перiод, що перевiряється не змiнювалась, крiм того, що у звiтному роцi було змiнено метод оцiнки вибуття запасiв з ФIФО на середньозважений. Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 . Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв пiдприємство не створює в зв'язку з вiдсутнiстю сумнiвної заборгованостi. Класифiкацiя заборгованостi на поточну та довгострокову вiдповiдає вимогам положень бухгалтерського облiку. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi по рахунках бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р. (зi змiнами i доповненнями). Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКЕ АГЕНТСТВО ЧЕРНIГIВ - АУДИТ Р.р. № 2600600018728 в Фiлiя ВАТ "Укрексiмбанк" МФО 353649 Код ЄДРПОУ 31942712 Свiдоцтво Аудиторської палати України № 2990 14017, Чернiгiвська область, м. Чернiгiв, проспект Перемоги 39, офiс 25 тел. (04622) 4-10-78 " 10 " березня 2010 р. Вих. № 14 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за результатами незалежної аудиторської перевiрки в Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку щодо фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства станом на 31 грудня 2009 року м. Чернiгiв " 10 " березня 2010 року Приватним пiдприємством "Аудиторським агентством "Чернiгiв-Аудит" (аудитор - Руденок Веронiка Юрiївна, сертифiкат серiї А № 004721, чинний до 22 червня 2010 року), що дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №.2990 Аудиторської палати України, виданого 26 вересня 2002 року та чинного до 20 липня 2012 року, проведена незалежна аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" (далi - Товариство). Перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року. Пакет фiнансових звiтiв, що перевiрявся, складають: Баланс на 31 грудня 2009 року, Звiт про фiнансовi результати за 2009 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2009 рiк, Звiт про власний капiтал за 2009 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2009 рiк. Перевiрка проводилась на предмет достовiрностi даних фiнансових звiтiв, їх повноти та вiдповiдностi концептуальнiй основi. Концептуальною основою для перевiрки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО), iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi та внутрiшнi положення Товариства. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосовної концептуальної основи несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть стосується: розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiстю аудиторського агентства є висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської перевiрки. Аудиторська перевiрка була проведена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 720, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006р. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр аудиторських процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку ризикiв, аудиторське агентство розглядало тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок управлiнського персоналу та загального представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до вимог законодавства України. Ми вважаємо, що аудиторськi докази, зiбранi в ходi перевiрки, є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення нашої думки. В зв'язку з тим, що фiнансовi звiти ВАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" за попереднiй (2008) рiк перевiрялися нашим аудиторським агентством, - залишки по рахунках на початок 2009 року перевiренi та, за винятком нижченаведеного, вiдповiдають вимогам застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв, що проводилась 30-31 грудня 2009 року, оскiльки ця дата передувала укладенню нашого iз ВАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" договору на виконання аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв за 2009 рiк. Через характер облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. За результатами аудиту ми не погоджуємось з управлiнським персоналом з наступних питань, якi, на нашу думку, є суттєвими для фiнансових звiтiв. Станом на початок та на кiнець звiтного року Товариство облiковує на балансi нематерiальнi активи i гудвiл загальною вартiстю 32 752 тис. грн., що були визнанi в облiку, як такi, в 2008 роцi на пiдставi висновку про вартiсть майна, наданого суб'єктом оцiночної дiяльностi з метою визначення ринкової вартостi пакета акцiй Товариства й прийняття управлiнських рiшень. Одночасно Товариством було визнано в облiку iнший додатковий капiтал в тiй же сумi. На нашу думку визнання пiдприємством в облiку зазначених активiв на пiдставi такого висновку про вартiсть майна не вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи> та П(С)БО 19 <Об'єднання пiдприємств>, вiдповiдно, вартiсть необоротних активiв Товариства та iншого додаткового капiталу, на нашу думку, станом на початок та кiнець 2009 року завищена на 32 752 тис. грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (об'єкти з очiкуваним строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 1 000 грн.) пiдприємство не облiковує в складi основних засобiв та не нараховує їх амортизацiю, а облiковує в складi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв i при введеннi в експлуатацiю списує з балансу. Цей метод облiку малоцiнних необоротних матерiальних активiв, на нашу думку, не вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби" та призводить до неповного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства про вартiсть необоротних активiв пiдприємства, хоча i не впливає на достовiрнiсть фiнансового результату. Вiдповiдно до Наказу "Про формування облiкової полiтики пiдприємства" Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим законодавством. Метод нарахування амортизацiї пiдприємство застосовує у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби" та власного наказу "Про формування облiкової полiтики пiдприємства", проте, норми нарахування амортизацiї пiдприємством застосовуються завищенi в зв'язку з невiрною класифiкацiєю основних засобiв по групах основних фондiв, визначених податковим законодавством. Виходячи з викладеного, на нашу думку, залишкова вартiсть основних засобiв (крiм будiвель та споруд) Товариства є заниженою, а витрати - завищеними. Залишкова вартiсть будiвель i споруд Товариства, на нашу думку, є завищеною в зв'язку з ненарахуванням амортизацiї на суму дооцiнки об'єктiв нерухомостi, що суперечить вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариство облiковує iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство (пiдприємство, 100% статутного капiталу якого належить Товариству). Згiдно вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi, що означає, що на дату балансу вони вiдображаються за вартiстю, яка визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм того, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. В зв'язку з незмiннiстю оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй Товариства в об'єкт iнвестування, на нашу думку, Товариством не дотримуються вимоги П(С)БО 12 щодо порядку облiку довгострокових фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства та розкриття про їх вартiсть iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Матерiальнi активи, якi не є сировиною для виробництва готової продукцiї, пiдприємство, всупереч вимогам П(С)БО 9 "Запаси", при придбаннi не оприбутковує на рахунки облiку запасiв, а одразу списує на витрати. Також повнiстю на витрати пiдприємством списується оприбутковане протягом мiсяця паливо. Порушення Товариством методологiї облiку зазначених видiв запасiв, на нашу думку, може призводити до неповного розкриття iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства про вартiсть його запасiв на дату балансу. Виходячи з викладеного, та в зв'язку з тим, що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв i не мали змоги пiдтвердити їх кiлькiсть за допомогою iнших аудиторських процедур, ми не можемо висловити свою думку щодо достовiрностi даних рiчної фiнансової звiтностi Товариства про склад i вартiсть його запасiв. Розмiр кредиторської заборгованостi пiдприємства станом на 31.12.2009р., на нашу думку, занижено на 75 тис. грн.. в зв'язку з несвоєчасним вiдображенням в облiку санкцiй, що Товариство має сплатити одному iз своїх постачальникiв за рiшенням суду. Визнання в облiку заборгованостей в момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв передбачає принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, визначений Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Товариством не дотримуються вимоги П(С)БО 26 "Виплати працiвникам" та П(С)БО.11 "Зобов'язання", якi передбачають визнання зобов'язань пiдприємства по оплатi працiвникам, зокрема, щорiчних вiдпусток, через створення забезпеченння та його перегляд (коригування) на кожну дату балансу. В зв'язку з викладеним, на нашу думку, розмiр забезпечень наступних витрат Товариства станом початок та кiнець звiтного року є заниженим а, вiдповiдно, розмiр нерозподiленого прибутку - завищеним на суму невизнаного забезпечення виплат вiдпусток. Товариство не визначає в облiку вiдстрочений податок на прибуток. Визначення вiдстроченого податку на прибуток вимагає П(С)БО 17 "Податок на прибуток". В звiтi про рух грошових коштiв Товариством, на нашу думку, невiрно розкривається iнформацiя про рух коштiв у результатi iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, а саме, на нашу думку, пiдприємство не мало вiдображати рух коштiв в результатi надходження власного капiталу та iнших платежiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi, оскiльки в звiтному перiодi не мало таких надходжень i не здiйснювало таких платежiв. Товариство розкриває не всю iнформацiю про результати своєї дiяльностi в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Так, зокрема, Товариством не розкрито iнформацiю про вартiсть основних засобiв, що вибули в звiтному роцi (11 тис. грн.), вартiсть основних засобiв, оформлених у заставу (заставна вартiсть останнiх становить 11 983 тис.грн., включаючи землю), склад доходiв i витрат, розмiр дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн (39 859 тис.грн.). На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовi звiти вцiлому справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" станом на 31 грудня 2009 року, фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2009 рiк у вiдповiдностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006р. Основнi вiдомостi про емiтента Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат", код за ЄДРПОУ 00381152, розташовано та зареєстровано за юридичною адресою: 16703, Чернiгiвська область, м. Iчня, вул. Вишнева, 4. Товариство засноване згiдно Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 24.05.1995 року № 24 та протоколу зборiв засновникiв вiд 13.10.1995р. шляхом перетворення Державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України <Про прискорення приватизацiї майна в агропромисловому комплексi> вiд 19.01.1995р. та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України <Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi> вiд 17.05.1993р. № 51-93. 06 грудня 1995 року Товариство було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi рiшенням № 157, як Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський завод продтоварiв", яке перереєстроване у зв'язку зi змiною назви останнього. Товариство є повним правонаступником прав та обов'язкiв Державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" та Вiдкритого акцiонерного товариства "Iчнянський завод продтоварiв". 13 грудня 2000 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi, про що було зроблено запис №.10451050002000282 та видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АОО № 236588. Нова (остання) редакцiя Статуту Товариства була затверджена загальними зборами акцiонерiв, згiдно Протоколу № 4 вiд 18.12.2008р. Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв було проведено Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 25.12.2008р. за номером запису №.10451050010000282. Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької (виробничо - господарської, комерцiйної та iншої) дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку та наступного його розподiлу мiж Акцiонерами Товариства для задоволення їх матерiальних та iнших потреб, а також економiчних та соцiальних iнтересiв трудового колективу у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом. Предметом дiяльностi Товариства є: - виробництво молочних консервiв та молочної продукцiї; - перероблення молока та виробництво сиру; - виробництво, переробка та реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї; - виробництво молока та iншої продукцiї; - виробництво та реалiзацiя харчових продуктiв, напоїв та продукцiї громадського харчування; - iнша пiдприємницька дiяльнiсть, яка не заборонена чинним законодавством України та вiдповiдає цiлям створення Товариства. Видами дiяльностi Товариства, вiдповiдно до даних Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, є: 15.51.0 Перероблення молока та виробництво сиру 52.27.1 Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями 51.33.0 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами Товариство має, зокрема, такi поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi: - розрахунковий рахунок № 26007011360001 в Чернiгiвському РУ Фiлiї ВАТ КБ "Надра", МФО 353627; - розрахунковий рахунок № 260003320 в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" м. Київ, МФО 380009; - розрахунковий рахунок № 26004301449 в фiлiї - Iчнянському вiддiленнi № 3260 ВАТ "Державний ощадний банк України", МФО 343068; - розрахунковий рахунок № 2600030110424 у ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012. Кiлькiсть працiвникiв на 01.01.2009 року становила - 179 осiб, а на 31.12.2009 року - 183 особи. Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства здiйснює ТОВ "Центр реєстрiв та консалтингу" (далi - Реєстратор), код ЄДРПОУ 24554476, лiцензiя ДКЦПФР серiї АВ №.189705 вiд 24.10.2006р. Адреса: 14000 м. Чернiгiв, вул. Мстиславська, 38-А, кiм.1. Кiлькiсть акцiонерiв Товариства, згiдно "Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв", станом на 31.12.2009 року складає: - 2 юридичнi особи (власники - 95,15 % Статутного капiталу); - 29 фiзичних особи (власники 4,85 % Статутного капiталу) . Перелiк власникiв, якi володiють бiльш, як 10% Статутного капiталу: 1. ТОВ "Провiант" (код за ЄДРПОУ 32729070) - 94,6452 %. Протягом звiтного 2009 року змiни у розмiрi Статутного капiталу Товариства не вiдбувалися. Протягом 2009 року були проведенi наступнi збори акцiонерiв Товариства: № п/п Протокол загальних зборiв акцiонерiв Номер та дата протоколу Порядок денний загальних зборiв 1 Протокол № б/н вiд 06.11.2009р. 1. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2008 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2009 рiк; 2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2008 рiк; 3. Затвердження звiту про результати дiяльностi Товариства за 2008 рiк; 4-9. Про отримання кредитiв у банках; 10. Про передання в заставу майна Товариства; 11. Про надання повноважень Головi правлiння пiдписувати всi документи, пов'язанi з отриманням кредитiв у банках; 12. Про звернення до ТОВ "Провiант", ТОВ "Торговий дiм "Наталка" та ТОВ "Обмачiвськi зорi" з проханням виступити фiнансовими та майновими поручителями Товариства; 13. Про звернення до двох фiзичних осiб з проханням виступити фiнансовими поручителями Товариства. Протягом 2009 року змiн у складi посадових осiб Товариства не вiдбувалося. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах та аналiтичних вiдомостях, показники з яких переносяться до Головної книги. Облiк автоматизовано частково. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2009 рiк складена на пiдставi даних облiкових регiстрiв, данi в яких, за винятком нижчевикладеного, вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв та аналiтичних вiдомостей й iнших регiстрiв облiку - задовiльний. Фiнансова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом вiд 01.01.2007р. "Про формування облiкової полiтики пiдприємства" та за перiод, що перевiряється не змiнювалась, крiм того, що у звiтному роцi було змiнено метод оцiнки вибуття запасiв з ФIФО на середньозважений. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку перед складанням рiчної фiнансової звiтностi Товариством було проведено iнвентаризацiю основних засобiв та запасiв згiдно Наказiв № 54 вiд 14.12.2009р. "Про проведення iнвентаризацiї станом на 01 сiчня 2010 року" та № 55 вiд 30.12.2009 року "Про проведення iнвентаризацiї основних фондiв станом на 01 сiчня 2010 року". За результатами аудиторської перевiрки можна зазначити, що бухгалтерський облiк вцiлому, за винятком нижчезазначеного, ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996 (зi змiнами та доповненнями), Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та Наказу "Про формування облiкової полiтики пiдприємства". Розкриття iнформацiї за видами активiв Нематерiальнi активи та гудвiл В 2009 роцi, станом на початок та на кiнець звiтного року, на балансi пiдприємства продовжують облiковуватися нематерiальнi активи загальною вартiстю 20 752 тис. грн. та гудвiл вартiстю 12 000 тис. грн. Зазначенi нематерiальнi активи та гудвiл Товариством були визнанi в облiку, як такi, на пiдставi "Висновку про вартiсть майна станом на 01.07.2008 року", наданого суб'єктом оцiночної дiяльностi - ПП <Академiя Оцiнки i Права> 01.07.2008р. з метою визначення ринкової вартостi пакета акцiй Товариства й прийняття управлiнських рiшень. Проте, як було зроблено висновок за результатами проведеної нами аудиторської перевiрки минулого року, визнання Товариством в облiку нематерiальних активiв та гудвiлу на пiдставi зазначеного висновку та розкриття про них iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi не вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Так, вiдповiдно до норм П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо вiн придбаний, отриманий в результатi розробки чи одержаний безоплатно. В той же час Товариством не було надано для перевiрки жодних правовстановлюючих документiв на поставленi на баланс нематерiальнi активи, тобто будь-яких документiв, якi б пiдтверджували придбання, отримання в результатi розробки чи безоплатне одержання вiд третiх осiб зазначених нематерiальних активiв. Гудвiл, вiдповiдно до норм П(С)БО 19 <Об'єднання пiдприємств>, - це перевищення вартостi придбання над часткою покупця у справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих активiв, зобов'язань i непередбачених зобов'язань на дату придбання. Гудвiл виникає у Покупця при придбаннi iнших пiдприємств та/або об'єднаннi видiв їх дiяльностi. Зважаючи ж на те, що Товариство в 2008 роцi не здiйснювало придбання iнших пiдприємств та/або видiв їх дiяльностi, пiдстав для визнання гудвiлу в облiку у Товариства, на нашу думку, - немає. Виходячи з викладеного, на нашу думку, облiк нематерiальних активiв та гудвiлу на балансi Товариства не вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи> та П(С)БО 19 <Об'єднання пiдприємств>, вiдповiдно, вартiсть необоротних активiв Товариства, на нашу думку, станом на початок та кiнець 2009 року завищена на 32 752 тис. грн. Основнi засоби Слiд зазначити, що в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Товариство не розкрило iнформацiю про вартiсть основних засобiв, що вибули в звiтному роцi (11 тис.грн.) та вартiсть основних засобiв, переданих в заставу ( заставна вартiсть останнiх складає 11 893 тис. грн.) Данi рiчної фiнансової звiтностi про склад i вартiсть основних засобiв Товариства сформованi на пiдставi даних регiстрiв облiку, якi, в свою чергу, складаються на пiдставi первинних документiв. Проте, слiд зазначити, що пiдприємством, всупереч вимогам п.2.7 Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" вiд 24.05.1995р. № 88, не завжди застосовуються первиннi документи типових форм, крiм того, у випадках застосування документiв типових форм облiку, затверджених Мiнiстерством статистики України, мають мiсце випадки їх недооформлення. В складi основних засобiв Товариство облiковує матерiальнi активи зi строком очiкуваної експлуатацiї бiльше одного року та первiсною вартiстю, що перевищує 1 000 грн. Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв. Об'єкти з очiкуваним строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю менше 1 000 грн., тобто малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, пiдприємство не облiковує в складi основних засобiв та не нараховує їх амортизацiю, а облiковує в складi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв i при введеннi в експлуатацiю списує з балансу. Цей метод облiку малоцiнних необоротних матерiальних активiв не вiдповiдає вимогам п.п.5.2, 6, 7, 23, 27 та 28 П(С)БО 7 "Основнi засоби" та призводить до неповного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi про вартiсть необоротних активiв пiдприємства, хоча i не впливає на достовiрнiсть фiнансового результату. Данi аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв пiдприємства вiдповiдають один одному та даним фiнансової звiтностi за винятком того, що данi регiстрiв синтетичного облiку, Головної книги та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi про знос основних засобiв Товариства, а саме будiвель i споруд та машин i обладнання, не вiдповiдають один одному, хоча данi про сумарний знос зазначених груп основних засобiв в регiстрах синтетичного облiку та Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi - тотожнi. Крiм того, машини i обладнання та транспортнi засоби в Головнiй книзi пiдприємства облiковуються на рiзних субрахунках облiку, в регiстрах же синтетичного облiку всi вони згрупованi як одна група основних засобiв - машини та обладнання. Також слiд зазначити, що не по всiх групах основних засобiв Товариства ведеться аналiтичний облiк. Так, на балансi пiдприємства облiковується така група основних засобiв як "Обладнання ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" без розшифровки назв об'єктiв, що до неї входять. Первiсна вартiсть об'єктiв цiєї групи становить 483 тис. грн., знос - 347 тис.грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовуваний пiдприємством (податковий) вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби" та Наказу "Про формування облiкової полiтики пiдприємства", проте пiдприємством невiрно застосовуються норми податкової амортизацiї в зв'язку з тим, що пiдприємство в бухгалтерському облiку невiрно класифiкувало основнi засоби по групах основних фондiв, визначених податковим законодавством. Так, все виробниче обладнання Товариство облiковує в складi II групи основних фондiв, в той час, як вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" воно має облiковуватись в складi III групи основних фондiв; в складi IV групи основних фондiв Товариство облiковує, зокрема, меблi та офiсне обладнання, в той час, як вiдповiдно до Закону цi об'єкти мають облiковуватись в складi II групи основних фондiв. В зв'язку з тим, що норма амортизацiї основних фондiв II-ї групи вища, нiж III-ї, а IV-ї групи вища, нiж II-ї, на нашу думку, не дотримуючись вимог п.26 П(С)БО 7 "Основнi засоби" та п. 4 Наказу "Про формування облiкової полiтики пiдприємства", Товариство завищує розмiр нараховуваної амортизацiї основних засобiв. Крiм того слiд зазначити, що в минулих звiтних роках Товариством було проведено дооцiнку основних засобiв на загальну суму 11 092 тис. грн., за результатами дооцiнки пiдприємством було збiльшено балансову вартiсть будiвель i споруд. Проте, всупереч вимогам п.22 П(С)БО 7 "Основнi засоби" Товариством не нараховується амортизацiя на вартiсть дооцiнки основних засобiв, що призводить до завищення вартостi необоротних активiв пiдприємства. Витрати на поточний ремонт основних засобiв, всупереч вимогам п. 15 П(С)БО 7 "Основнi засоби", Товариство iнодi вiдносить на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв, а iнодi на витрати поточного перiоду, що свiдчить про вiдсутнiсть чiткої системи облiку таких витрат на пiдприємствi. Виходячи з викладеного, на нашу думку, списуючи вартiсть введених в експлуатацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв на витрати дiяльностi, не оприбутковуючи їх в складi необоротних активiв та не нараховуючи їх амортизацiю, Товариство в фiнансовiй звiтностi не повнiстю розкриває iнформацiю про вартiсть власних необоротних активiв; невiрна класифiкацiя основних засобiв Товариства з метою нарахування амортизацiї за нормами i методами податкового законодавства по групах основних фондiв призводить до заниження залишкової вартостi на кiнець звiтного перiоду таких груп основних засобiв, як машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади та iнвентар (меблi), а ненарахування амортизацiї на вартiсть дооцiнки будинкiв i споруд, призводить до завищення залишкової вартостi цiєї групи основних засобiв; безсистемне вiднесення витрат на поточний ремонт основних засобiв на збiльшення первiсної вартостi основних засобiв або на витрати поточного перiоду призводить до завищення первiсної вартостi окремих об'єктiв основних засобiв. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї За результатами перевiрки правильностi облiку на пiдприємствi довгострокових фiнансових iнвестицiй та достовiрностi розкриття iнформацiї про них в рiчнiй фiнансовiй звiтностi встановлено, що в 2007 роцi Товариство стало засновником новоствореного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Наталка" з долею 100% в статутному капiталi новоствореного Товариства з метою реалiзацiї готової продукцiї виготовленої ВАТ "Iчнянський молочно - консервний комбiнат". У вереснi 2007 року було зроблено внесок до статутного капiталу новоствореного товариства у розмiрi - 22,0 тис. грн. Вiдповiдно до норм п.4 П(С)БО 19 "Об'єднання пiдприємств", ТОВ "Торговий дiм "Наталка" є для Iчнянського молочно-консервного комбiнату дочiрнiм пiдприємством. Згiдно вимог п.п.11 та 12 П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi, що означає, що на дату балансу вони вiдображаються за вартiстю, яка визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм того, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. В зв'язку з незмiннiстю оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй Товариства в об'єкт iнвестування, на нашу думку, Товариством не дотримуються вимоги П(С)БО 12 щодо порядку облiку довгострокових фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства та розкриття про їх вартiсть iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Запаси З метою забезпечення достовiрностi даних рiчної фiнансової звiтностi про вартiсть запасiв пiдприємством було проведено iнвентаризацiю останнiх 31 грудня 2009 року. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач чи лишкiв не виявлено. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв i через характер облiкових запасiв Товариства не мали змоги пiдтвердити їх кiлькiсть за допомогою iнших аудиторських процедур. Одиницею запасiв на пiдприємствi визнається кожне найменування цiнностей. Оцiнка вибуття запасiв в звiтному роцi здiйснювалася за середньозваженою собiвартiстю. В попередньому звiтному роцi оцiнка вибуття запасiв здiйснювалася за за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження запасiв). Змiни в данi рiчної фiнансової звiтностi станом на початок звiтного року в зв'язку зi змiною методу облiку не вносилися. Матерiальнi активи, якi не є сировиною для виробництва готової продукцiї (запаси, неохiднi для адмiнiстративних потреб, спецодяг, малоцiннi та швидкозношуванi предмети), пiдприємство, всупереч вимогам п.8 та 16 П(С)БО 9 "Запаси", при придбаннi не оприбутковує на рахунки облiку запасiв, а одразу списує на витрати. Також повнiстю на витрати пiдприємством списується оприбутковане протягом мiсяця паливо. Порушення Товариством методологiї облiку зазначених видiв запасiв, на нашу думку, може призводити до неповного розкриття iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства про вартiсть його запасiв на дату балансу. Крiм того, за результатами перевiрки було встановлено, що на пiдприємствi мають мiсце окремi випадки вiдображення операцiй iз запасами без оформлення первинних документiв. Виходячи з викладеного, та в зв'язку з тим, що ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв i не мали змоги пiдтвердити їх кiлькiсть за допомогою iнших аудиторських процедур, ми не можемо висловити свою думку щодо достовiрностi даних рiчної фiнансової звiтностi Товариства про склад i вартiсть його запасiв. Дебiторська заборгованiсть Облiк дебiторської заборгованостi Товариство здiйснює у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв пiдприємство не створює в зв'язку з вiдсутнiстю сумнiвної заборгованостi. Класифiкацiя заборгованостi на поточну та довгострокову вiдповiдає вимогам положень бухгалтерського облiку. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi по рахунках бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р. (зi змiнами i доповненнями), за винятком облiку розрахункiв з податку на додану вартiсть, якi пiдприємство облiковує на рахунку 643 замiсть рахунку 641. Данi регiстрiв синтетичного облiку про розмiр i склад дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним фiнансової звiтностi. Проте, iнформацiя про склад дебiторської заборгованостi пiдприємства розкрита неповно, так, пiдприємством не розкрита iнформацiя в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi про розмiр дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн (за нашою оцiнкою ця сума складає 39 859 тис.грн.). На нашу думку, за винятком зазначеного, данi рiчної фiнансової звiтностi достовiрно розкривають iнформацiю про склад та розмiр дебiторської заборгованостi Товариства. (продовження висновку в див. Опис бiзнесу, роздiл "Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною")
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї є переробка молока та виробництво сиру i iнших молочних продуктiв
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Вiдчуження майна не вiдбуалося. Первiсна вартiсть основних засобiв станом станом на 31.12.2007р. становила 6630 тис. грн. Протягом звiтного перiоду було придбано основних засобiв на суму 632 тис. грн. та здiйснено дооцiнку на суму 5631 тис. грн. Станом на 31.12.2008р. становить - 12893 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби, що використовує в своїй дiяльностi Товариство, належать йому на правах власностi. Обмежень щодо їх використання немає. Протягом звiтного перiоду орендованi основнi засоби Товариство в своїй дiяльностi не використовувало. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 12893 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 13740 тис. грн. Нараховано зносу 1295 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 9,43%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть товариства негативно впливає полiтична ситуацiя в країнi та свiтова економiчна криза.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному роцi виплат штрафних санкцiй товариство не здiйснювало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство працює за рахунок власних коштiв. В зв"язку з недостатнiстю коштiв, товариство залучає для забезпечення своєї дiяльностi кредити банкiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконанх договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя розвитку товариства направлена на розширення асортименту товарiв та пошук нових ринкiв сбуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Товариство не здiйснює дiяльностi щодо дослiджень чи розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В судових справах емiтент участi не бере.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Додаткової iнформацiї, яка може бути iстотною, немає. (продовження аудиторського висновку) Грошовi кошти За результатами вибiркової перевiрки вiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi розбiжностей не виявлено. Проте, слiд зазначити, що пiдприємство має поточнi рахунки в банках, якими в звiтному роцi не користувалося. Виписки цих банкiв про залишки коштiв на рахунках станом на кiнець звiтного року для перевiрки наданi не були. Виходячи з викладеного, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми могли пiдтвердити суму коштiв пiдприємства на поточних рахунках, якi не використовуються, в процесi iнвентаризацiї, - данi рiчної фiнансової звiтностi достовiрно розкривають iнформацiю про суму грошових коштiв, що облiковувалися на рахунках i в касi Товариства на кiнець звiтного року. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Данi рiчної фiнансової звiтностi про розмiр кредиторської заборгованостi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного облiку пiдприємства та даним iншої звiтностi, за винятком даних про розрахунки зi страхування та з оплати працi. Так, данi регiстрiв синтетичного облiку по розрахунках зi страхування станом на кiнець звiтного року не вiдповiдають даним звiтностi, яка подається до фондiв соцiального страхування, на суми в межах до 35 грн. по кожному з фондiв соцiального страхування. Данi Вiдомостi з нарахування заробiтної плати працiвникам про розмiр заборгованостi по оплатi працi станом на кiнець звiтного року не вiдповiдають даним Головної книги пiдприємства на 10 980,62 грн. Короткостроковим кредитом банку, що облiковується пiдприємством, є кредит, наданий в звiтному роцi ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" шляхом вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї з кiнцевим термiном повернення не пiзнiше 01 вересня 2010 року. Слiд зазначити, що за результатами перевiрки правильностi та своєчасностi визнання в облiку пiдприємства зобов'язань встановлено, що на пiдприємствi мають мiсце випадки несвоєчасного вiдображення в облiку зобов'язань. Так, в звiтному роцi за позовом одного з постачальникiв пiдприємства, а саме ТОВ "Агросфера Україна" рiшенням господарського суду Чернiгiвської областi Товариство зобов'язане було погасити заборгованiсть перед постачальником за поставлену сировину в сумi 690 000 грн. та сплатити пенi, iнфляцiйних, вiдшкодувати держмита та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу на загальну суму 75 144,67 грн. Рiшенням апеляцiйної та касацiйної iнстанцiй рiшення господарського суду Чернiгiвської областi було залишено без змiн. В зв'язку з цим 24 листопада 2009 року господарським судом Чернiгiвської областi було видано наказ про стягнення з Товариства на користь ТОВ "Агросфера Україна" заборгованостi у розмiрi 765 144,67 грн. Проте, станом на 31 грудня 2009 року суми пенi, iнфляцiйних, держмита та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу на загальну суму 75 144,67 грн., належнi до сплати ТОВ "Агросфера Україна", в бухгалтерському облiку вiдображено не було. В той же час принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, визначений Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", передбачає визнання в облiку заборгованостей в момент їх виникнення незалежно вiд дати сплати грошових коштiв. Виходячи з викладеного, за винятком виявлених розбiжностей в сумi заборгованостi по оплатi працi та постачальникам товарiв (робiт, послуг), данi рiчної фiнансової звiтностi достовiрно розкривають iнформацiю про розмiр та склад кредиторської заборгованостi Товариства. Проте, ще слiд зазначити, що Товариством не дотримуються вимоги п.7 П(С)БО 26 "Виплати працiвникам" та п.18 П(С)БО 11 "Зобов'язання", якi передбачають визнання зобов'язань пiдприємства по оплатi працiвникам, зокрема, щорiчних вiдпусток, через створення забезпеченння та його перегляд (коригування) на кожну дату балансу. В зв'язку з викладеним, на нашу думку, розмiр забезпечень наступних витрат Товариства станом початок та кiнець звiтного року є заниженим а, вiдповiдно, розмiр нерозподiленого прибутку - завищеним на суму невизнаного забезпечення виплат вiдпусток. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Статутний капiтал Статутний капiтал Товариства утворюється з вартостi вкладiв Акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй. Вiн визначає мiнiмальний розмiр майна Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв та не може бути меншим розмiру, встановленого законом. Вiдповiдно до Статуту Товариства, остання редакцiя якого затверджена 18 грудня 2008 року загальними зборами акцiонерiв i зареєстрована 25 грудня 2008 року державним реєстратором, статутний капiтал Товариства становить 109 851,00 грн., який подiлено на 439 404 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано Чернiгiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР 19.02.2001р., номер Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: 10/24/1/01. Випущено 439 404 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна в документарнiй формi iснування, на загальну суму 109 851,00 грн. Всi акцiї розподiлено серед акцiонерiв Товариства. Вартiсть частки державного майна у статутному капiталi Товариства вiдсутня. В звiтному роцi розмiр статутного капiталу Товариства не змiнювався. Данi фiнансової звiтностi Товариства про розмiр статутного капiталу вiдповiдають даним Статуту та Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Резервний капiтал Вiдповiдно до Статуту у Товариствi створюється резервний (страховий) фонд, який становить 25 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства. Резервний фонд формується шляхом щорiчних вiдрахувань 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства до досягнення ним зазначеного розмiру. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв i позапланових витрат. Станом на 31.12.2009 року Резервний фонд Товариство не сформувало, хоча розмiр нерозподiленого прибутку Товариства на звiтну дату складає 14 862 тис. грн. Iнший додатковий капiтал Розмiр Товариства за даними бухгалтерського облiку становить 43 844 тис. грн., в т.ч. 11 092 тис. грн. сформовано за рахунок дооцiнки основних засобiв Товариства та 32 752 тис. грн. за рахунок визнання в облiку нематерiальних активiв i гудвiлу. Данi фiнансової звiтностi щодо складу i розмiру iншого додаткового капiталу вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Iнший додатковий капiтал Товариства визнано в облiку на пiдставi пiдставi "Висновкiв про вартiсть майна", наданих суб'єктом оцiночної дiяльностi - ПП <Академiя Оцiнки i Права>. Однак, в зв'язку зi зробленим нами вище висновком про невiдповiднiсть нормам П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи> та П(С)БО 19 <Об'єднання пiдприємств> визнання в облiку пiдприємства нематерiальних активiв та гудвiлу, на нашу думку, розмiр iншого додаткового капiталу пiдприємства в частинi, сформованiй за рахунок визнання зазначених нематерiальних активiв та гудвiлу - завищений, а саме на 32 752 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Вiдповiдно до норм пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2009р. (Згiдно Форми-1 "Баланс" рядок 380) становить - 58 816 тис. грн. (за мiнусом iншого додаткового капiталу пiдприємства в частинi, сформованiй за рахунок визнання нематерiальних активiв та гудвiлу - 26 064 тис.грн.), що є вищим за розмiр статутного капiталу (110 тис. грн.) та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Доходи i витрати Облiк доходiв i витрат пiдприємством, за винятком нижченаведеного, здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" та П(С)БО 16 "Витрати" й на пiдставi первинних документiв. Проте, слiд зазначити, що за результатами перевiрки виявлено окремi випадки вiдображення в облiку операцiй без оформлення первинних документiв. Данi фiнансової звiтностi про склад i розмiр доходiв i витрат вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Проте, в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, а саме в таблицi V "Доходи i витрати", Товариством не повнiстю розкрита iнформацiя про склад доходiв i витрат пiдприємства. Крiм того, слiд зазначити, що доходи i витрати вiд реалiзацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку пiдприємство вiдображає в складi доходiв i витрат вiд реалiзацiї товарiв замiсть визнання доходiв i витрат вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв. В зв'язку з викладеним розмiр доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), на нашу думку, в рiчнiй фiнансовiй звiтностi пiдприємством завищено на 11 тис.грн, а розмiр iнших операцiйних доходiв та iнших операцiйних витрат, вiдповiдно, занижено на цю ж суму. В Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi iнформацiю про вартiсть основних засобiв, що вибули в звiтному роцi, Товариством не розкрито. Вiдсотки, нарахованi банком за поточними рахунками та депозитними рахунками пiдприємство в бухгалтерському облiку вiдображає в складi iнших фiнансових доходiв. В той же час, вiдповiдно до роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, викладених в листi № 31-34000-20-16/45983 вiд 29.12.2008р., отримання вiдсоткiв за поточним рахунком, а також за депозитним рахунком не є iншими фiнансовими доходами i вважається iншими операцiйними доходами. Виходячи з викладеного, на нашу думку, розмiр iнших фiнансових доходiв пiдприємства завищено, а розмiр iнших операцiйних доходiв пiдприємства, вiдповiдно, занижено на 26 тис.грн. Розмiр амортизацiї основних засобiв пiдприємства, як було зроблено висновок вище, завищено в зв'язку з невiрною їх класифiкацiєю з метою застосування податкового методу амортизацiї за групами основних фондiв. Виходячи з викладеного, на нашу думку, розмiр операцiйних витрат пiдприємства завищено. Одночасно, розмiр iнших операцiйних витрат пiдприємства, на нашу думку, занижено на суму несвоєчасно визнаних в облiку за рiшенням суду зобов'язань на користь ТОВ "Агросфера Україна" у виглядi пенi, iнфляцiйних, держмита та витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу на загальну суму 75 тис. грн. Крiм того, в результатi перевiрки було встановлено, що в листопадi 2009 року пiдприємством не було визнано в облiку витрат, пов'язаних iз застосуванням до нього штрафних санкцiй Антимонопольним комiтетом в сумi 1,5 тис.грн. Також, на нашу думку, розмiр операцiйних витрат пiдприємства звiтного року занижено на суму невизнаного забезпечення виплат вiдпусток. Виходячи з викладеного, на нашу думку, за винятком вищезазначеного данi рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства вцiлому достовiрно розкривають iнформацiю про склад та розмiр доходiв i витрат. Чистий прибуток Щодо розмiру чистого прибутку Товариства, слiд зазначити, що Товариство не визначає в облiку вiдстрочений податок на прибуток. Визначення вiдстроченого податку на прибуток вимагає П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Висновок 1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв та зобов'язань розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України, за винятком того, що: - вартiсть необоротних активiв Товариства, на нашу думку, станом на початок та кiнець 2009 року завищена на 32 752 тис. грн. (вартiсть визнаних в облiку пiдприємства нематерiальних активiв та гудвiлу); - iнформацiя про вартiсть основних засобiв Товариства розкрита не повно в зв'язку з порушенням методологiї облiку малоцiнних необоротних матерiальних активiв, крiм того, застосування Товариством завищених норм нарахування амортизацiї основних засобiв призвело до заниження у фiнансовiй звiтностi даних про вартiсть основних засобiв (за винятком будiвель i споруд), а ненарахування амортизацiї на суму дооцiнки об'єктiв нерухомостi призвело до завищення даних про вартiсть будiвель i споруд; - розкриття iнформацiї про вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй в дочiрнє пiдприємство не вiповiдає вимогам П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї"; - данi про вартiсть запасiв пiдприємства, розкритi у фiнансової звiтностi, на нашу думку, можуть бути заниженими, проте ми не можемо висловити думку про їх достовiрнiсть у зв'язку з тим, що не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв i не мали змоги пiдтвердити їх кiлькiсть за допомогою iнших аудиторських процедур; - розмiр кредиторської заборгованостi пiдприємства станом на 31.12.2009р., на нашу думку, занижено на 75 тис. грн. в зв'язку з несвоєчасним вiдображенням в облiку санкцiй, що Товариство має сплатити одному iз своїх постачальникiв за рiшенням суду; - розмiр забезпечень наступних витрат Товариства станом на початок та кiнець звiтного року є заниженим в зв'язку з невизнанням в облiку забезпечень виплат вiдпусток, як того вимагає П(С)БО 26 "Виплати працiвникам"; - Товариством не дотримуються вимоги П(С)БО 17 <Податок на прибуток>, а саме не визначається вiдстрочений податок на прибуток. 2. Iнформацiя про власний капiтал Товариства розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України, за винятком того, що розмiр iншого додаткового капiталу, на нашу думку, станом на початок та кiнець 2009 року завищений на 32 752 тис. грн. (вартiсть визнаних в облiку пiдприємства нематерiальних активiв та гудвiлу). 3. Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 4. Статутний капiтал Товариства сплачений повнiстю. 5. Iнформацiя про обсяг нерозподiленого прибутку Товариства, на нашу думку, розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України, за винятком того, що: - розмiр прибутку занижено в зв'язку iз застосуванням Товариством завищених норм нарахування амортизацiї основних засобiв; - розмiр прибутку завищено в зв'язку з несвоєчасним вiдображенням в облiку санкцiй, що Товариство має сплатити одному iз своїх постачальникiв за рiшенням суду, та в зв'язку з невизнанням в облiку забезпечень виплат вiдпусток; - Товариством не дотримуються вимоги П(С)БО 17 <Податок на прибуток>. 6. Дiй, передбачених статтєю 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в звiтному роцi Товариством не здiйснювалось. Аудиторський висновок складено на 17 (сiмнадцяти) сторiнках. Директор - аудитор Аудиторського агентства "Чернiгiв-Аудит" В. Ю. Руденок (Сертифiкат серiї А № 004721)