Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12001 12445 0 0 12001 12445
будівлі та споруди 10969 10948 0 0 10969 10948
машини та обладнання 527 742 0 0 527 742
транспортні засоби 290 462 0 0 290 462
інші 215 293 0 0 215 293
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12001 12445 0 0 12001 12445
Опис Всi основнi засоби, що використовує в своїй дiяльностi Товариство, належать йому на правах власностi. Обмежень щодо їх використання немає. Протягом звiтного перiоду орендованi основнi засоби Товариство в своїй дiяльностi не використовувало. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 12893 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду - 13740 тис. грн. Нараховано зносу 1295 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 9,43%.