Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 19059 X X
у тому числі:  
ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" 04.11.2009 19059 25 01.09.2010
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариство не має. 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язаньiпотечними цiнними паперами товариство не має. 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
Зобов'язань за сертифiкатами ФОН товариство не має. 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань за iншими ЦП товариство не має. 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по фiнiнвестицiям товариства не має. 0 X
Податкові зобов'язання X 45 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 41696 X X
Усього зобов'язань X 60800 X X
Опис: Короткостроковим кредитом банку, що облiковується пiдприємством, є кредит, наданий в звiтному роцi ПАТ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" шляхом вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї з кiнцевим термiном повернення не пiзнiше 01 вересня 2010 року.