Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 184 чоловiк. Позаштатних працiвникiв та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого часу немає. Фонд оплати працi за 2009 рiк складає 3512,2 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився 1,5 рази порiвняно з попереднiм перiодом. У разi необхiдностi для правцiвникiв проводяться курси пiдвищення квалiфiкацiї.