Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 232025 13.01.1997 Смiлянським РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Молокозавод, заступник голови правлiння
Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хоруженко Василiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 527315 21.10.1998 Черкаським РВ УМВС
Рік народження** 1950
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МКК, iнженер-будiвельник
Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Вiра Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НК 422912 07.11.1997 Iчнянським РВ УМВС в Чернiгiвськiй областi
Рік народження** 1951
Освіта** середня спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** МКК, в.о. голови правлiння
Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Голова спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiсовський Сергiй Федорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК 648100 03.12.1997 Київським РВ ХМУ УМВС в Харькiвськiй областi
Рік народження** 1968
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Украгрохiмхолдiнг", директор
Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Член спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запорощук Валентин Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1970
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", заступник голови правлiння
Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Член спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванов Олександр Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 910865 05.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй областi
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", начальник вiддiлу закупки та збуту
Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хоруженко Володимир Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС 297721 20.06.1997 Черкаським РВ УМВС
Рік народження** 1980
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", начальник економiчного вiддiлу
Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльченко Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi
Рік народження** 1974
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", головний бухгалтер
Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Працює головним бухгалтером в ТОВ "Провiант". Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.