Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Носарев Iгор Анатолiєвич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00381152
4. Місцезнаходження
16703Чернігівськад/нм. Iчнявул. Вишнева, 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(04633) 2404824095
6. Електронна поштова адреса
ich.mkk@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ichnya.com в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)