Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Додаткової iнформацiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне Акцiонерне Товариство "Дочiрнiй Банк Сбербанку Росiї"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 25959784
Місцезнаходження 01034, м. Київ, Володимирська, 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483608
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.09.2009
Міжміський код та телефон (044) 2474321, 2474329,2474339
Факс (044) 2474374
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Додаткової iнформацiї не має

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ Аудиторська фiрма "Лана"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 37418340
Місцезнаходження 14032, м. Чернiгiв, вул. Доценка, 13/52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4413
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010
Міжміський код та телефон (0462) 677215
Факс 677215
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис додаткової iнформацiї нема