Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19.02.2001 10/24/1/01 Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР UA2400791008 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 439404 109851 100
Опис Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство не має.