Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Опис бізнесу


Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно - консервний комбiнат" (далi - Товариство) засновано згiдно Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 24.05.1995 року № 24 та протоколу зборiв засновникiв вiд 13.10.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства "Iчнянський завод продтоварiв" у вiдкрите акцiонерне товариство, яке було зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 роцi за рiшенням № 157, як вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський завод продтоварiв".
Державна реєстрацiя Товариства вiдбулася 13.12.2000 роцi, про що зроблено запис у єдиному державному реєстрi юридичних осiб № 10451050002000282 i видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї АОО № 236588 Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi.
Нова (остання) редакцiя статуту Товариства була прийнята на пiдставi загальних зборiв акцiонерiв, згiдно Протоколу № 1 вiд 07.08.2007р. Державну реєстрацiю щодо внесених змiн до установчих документiв було проведено Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 04.09.2007р. за № 10451050005000282.
Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 357 чоловiк. Позаштатних працiвникiв та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого часу немає.
Фонд оплати працi за 2013 рiк складає 11554 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на 63% порiвняно з попереднiм перiодом.
У разi необхiдностi для правцiвникiв проводяться курси пiдвищення квалiфiкацiї.
Товариство не належить до жодних об"єднань.
Товариство не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
З боку третiх осiб не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї.
Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом №б/н вiд 01.01.2007 р. "Про формування облiкової полiтики пiдприємства". У перiодi, що перевiрявся, облiкова полiтка змiнювалась (Наказ вiд 01.04.2011р.), а саме визначено межу суттєвостi активiв та зобов'язань, визначено метод нарахування зносу основних засобiв.
Ведення облiку здiйснюється частково вручну, частково автоматизовано.
Показники фiнансової звiтностi Замовника сформовано у вiдповiдностi до вимог дiючих П(С)БО та на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
Статтi фiнансової звiтностi облiковуються за iсторичною собiвартiстю без врахування резерву на покриття витрат у зв'язку iз старiнням запасiв, створення резерву сумнiвних боргiв, без врахування майбутнiх рiвнiв iнфляцiї, очiкуваного зростання чи спаду ринку.
Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших нематерiальних активiв Малоцiнними необоротними активами вважаються об'єкти вартiстю до 1,0 тис.грн. з очiкуваним термiном використання бiльше одного року. Лiквiдацiйна вартiсть та строк корисного використання об'єктiв основних засобiв визначається створеною постiйно дiючою експертно - технiчною комiсiєю. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Переоцiнка основних засобiв має здiйснюватися, якщо залишкова вартiсть на дату балансу вiдрiзняється вiд справедливої вартостi бiльше нiж на 15%.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньо виваженої собiвартостi.
Облiковою полiтикою не визначено методи нарахування резерву сумнiвних боргiв та забезпечень наступних витрат.
Оцiнку ступеню завершеностi операцiй з послуг проводити шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у перiодi пiдписання акту виконаних робiт, наданих послуг.
Облiк витрат здiйснюється на рахунках 9 класу " Витрати дiяльностi" без застосування рахункiв 8 класу "Витрати за елементами".
Основними видами продукцiї є переробка молока та виробництво сиру i iнших молочних продуктiв
Придбано за 2013 рiк основних засобiв на сумму 1323 тис. грн. Вартiсть основих засобiв змiнилась у зв'язку iз придбанням основних засобiв для господарської дiяльностi, будiвництвом та введенням в дiю нових виробничих примiщень
Товариство в звiтному роцi не здiйснювало правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Станом на 31.12.2012 року ПАТ "Iчнянський МКК" користується орендованими основними засобами згiдно договору оренди № 1 вiд 01.03.2007 року iз ТОВ "Провiант". Обмежень щодо їх використання немає. Первiсна вартiсть осн. засобiв станом на 01.01.2013 року становила 40298 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року перв. вартiсть осн. засобiв 41603 тис. грн. Нараховано зносу 4791 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 11,5%.
Нiяких екологiчних питань що могли б позначитися на використаннi активiв пiдприємства не iснує.
На дiяльнiсть товариства негативно впливає полiтична ситуацiя в країнi та свiтова економiчна криза.
В звiтному роцi виплачено 699,7 тис. грн штрафних санкцiй.
Товариство працює за рахунок власних коштiв.
Укладених, але не виконанх договорiв немає.
Стратегiя розвитку товариства направлена на розширення асортименту товарiв та пошук нових ринкiв сбуту.
Товариство не здiйснює дiяльностi щодо дослiджень чи розробок.
В судових справах емiтент участi не бере.
Додаткової iнформацiї, яка може бути iстотною, немає.