Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 37423 36812 0 0 37423 36812
будівлі та споруди 30943 30174 0 0 30943 30174
машини та обладнання 4616 4471 0 0 4616 4471
транспортні засоби 1242 1233 0 0 1242 1233
інші 622 934 0 0 622 934
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 37423 36812 0 0 37423 36812
Опис Станом на 31.12.2013 року ПАТ "Iчнянський МКК" користується орендованими основними засобами згiдно договору оренди № 1 вiд 01.03.2007 року iз ТОВ "Провiант". Обмежень щодо їх використання немає. Первiсна вартiсть осн. засобiв станом на 01.01.2013 року становила 40298 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року перв. вартiсть осн. засобiв 41603 тис. грн. Нараховано зносу 4791тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 11,5%.