Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 68390 68302
Статутний капітал (тис. грн.) 110 110
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 110 110
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Вартiсть чистих активiв розраховується шляхом вирахування iз активiв Товариства його зобов'язань.
Висновок Розмiр вартостi чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.