Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛАНА»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37418340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 14032, м.Чернiгiв, вул. Доценко 13/52
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4413 23.12.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо попередньої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства “IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ ” станом на 31 грудня 2013 р. В Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку Товариством з обмежено вiдповiдальнiстю «ЛАНА», згiдно з договором № 11-ОА вiд 25 лютого 2014 року , проведена незалежна аудиторська перевiрка попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Iчнянський молочно –консервний комбiнат», що додається, яка включає Звiт про фiнансовий стан товариства ( Баланс) станом на 31 грудня 2013 р. та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився на цю дату, а також стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток за МСФЗ ( надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»). Перевiрка проводилась з 26.02.2014 року по 27.03.2014 року. Аудиторська перевiрка проводилась у вiдповiдностi до вимог Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 29.09.2011 року № 1360. Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 3 концептуальної основи, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування пiдприємства – Публiчне акцiонерне товариство “Iчнянський молочно – консервний комбiнат ” ; Код за Єдиним державним реєстром - 00381152 ; Мiсцезнаходження – м Iчня, вул.. Вишнева,4 Дата державної реєстрацiї – 06.12.1995 р . Основнi види дiяльностi - молочно-переробна Публiчне акцiонерне товариство «Iчнянський молочно – консервний комбiнат» є новою назвою ВАТ «Iчнянський молочно – консервний комбiнат» згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол № 1 вiд 09.02.2011р.) Товариство зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 р., рiшення № 157. Остання редакцiя Статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв ( Протокол №1 вiд 09.02.2011р.) та зареєстрована Iчнянською районною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 22.02.2011 р. , номер запису 1045105001400282. Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства. Основними видами дiяльностi Товариства є виробництво молочних консервiв та молочної продукцiї, перероблення молока. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою, описаною у примiтцi 3. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр аудиторських процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку ризикiв, аудитор розглядав тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Пiдприємства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок управлiнським персоналом та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що аудиторськi докази, зiбранi в ходi перевiрки, є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки Управлiнським персоналом при складаннi попередньої фiнансової звiтностi не визначалась справедлива вартiсть основних засобiв на дату переходу, що є вiдхиленням вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. У звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображенi по собiвартостi за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю запасiв i не мали змоги пiдтвердити їх кiлькiсть за допомогою iнших аудиторських процедур. За результатами аудиту ми не погоджуємось з управлiнським персоналом з наступних питань: - Пiдприємством не розраховувались i не вiдображались в облiку вiдстроченi податковi активи чи зобов’язання за звiтний 2013 рiк; - Пiдприємством не розраховувались та не вiдображались в облiку забезпечення наступних виплат персоналу, на кiнець звiтного року не визначена сума заборгованостi працiвникам за невикористанi вiдпустки у звiтному роцi. Сума собiвартостi реалiзованої готової продукцiї у Звiтi про фiнансовi результати занижена i вiдповiдно завищена сума iнших операцiйних витрат, що має суттєвий вплив на данi статтi, однак не суттєво для звiтностi в цiлому. Витрати з нарахованих дивiдендiв у сумi 29 тис. грн. у фiнансовiй звiтностi вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат, як витрати звiтного перiоду, а не за рахунок нерозподiленого прибутку, як використання нерозподiленого прибутку. Умовно – позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи, описаної в примiтцi 3, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Iнша допомiжна iнформацiя, що надається вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 29.09.2011 року № 1360 Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв. Станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв Товариства складала 68390 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 68280 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю Вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" нами розглянута iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю за 2013 рiк, не виявлено. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв. Вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. Протягом звiтного 2013 року товариством вчинялись значнi правочини з реалiзацiї готової продукцiї , якi були санкцiонованi товариством з дотриманням вимог ст..70 ЗУ «Про акцiонернi товариства». Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння Товариства вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 8 Статуту, затвердженого 09 лютого 2011 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №1 вiд 09 лютого 2011 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - правлiння Товариства, - ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Для пiдтвердження перiодичностi засiдань наглядової ради нами не отримана достатня iнформацiя, висновок по даному питанню не висловлюється. Протягом звiтного року виконавчий орган товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. У поточному роцi змiни у виконавчому органi не було. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Для пiдтвердження реалiзацiї функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року звiти ревiзiйної комiсiї аудитору для перевiрки не надавались. Ми не можемо висловити думку щодо фактичної реалiзацiї функцiй ревiзiйної комiсiї. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi з урахуванням обставин, якi викладено вище не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Статуту, Закону України «Про акцiонернi товариства», Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Метою виконання процедур щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо впливу на аудит iдентифiкованих викривлень внаслiдок шахрайства та впливу невиправлених викривлень, якщо такi є, на фiнансову звiтнiсть. За результатами аудиторських процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства ми дiйшли висновку, що загрозу фiнансовiй стабiльностi чи прибутковостi становлять такi економiчнi умови, як здорожчання сировини та зменшення попиту. Вiдсутнiй надмiрний тиск на управлiнський персонал щодо виконання вимог або очiкувань третiх сторiн. Отримана iнформацiя свiдчить про те, що фiнансовi результати дiяльностi товариства не ставлять пiд загрозу особистий фiнансовий стан управлiнського персоналу. В результатi проведених процедур, аудиторських доказiв того, що фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013 року мiстить суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства, не отримано. Управлiнський персонал при складаннi фiнансових звiтiв оцiнює здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, не має намiрiв лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть. Враховуючи данi аналiзу фiнансового стану, можна прийти висновку, що пiдприємство здатне продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Директор ТОВ „АФ” ЛАНА” Голдiна С.М. ( Сертифiкат аудитора серiя А № 005140 вiд 29 березня 2002 р. ) 03 квiтня 2014 р. м. Чернiгiв
д/н
д/н
д/н