Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМIТКИ
ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО - КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
ЗА 2013 РIК
1. Органiзацiя
Публiчне акцiонерне товариство «Iчнянський молочно – консервний комбiнат» є новою назвою ВАТ «Iчнянський молочно – консервний комбiнат» згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ( Протокол № 1 вiд 09.02.2011р.)
Товариство зареєстроване Iчнянською районною державною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 06.12.1995 р., рiшення № 157.
Остання редакцiя Статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв ( Протокол №1 вiд 09.02.2011р.) та зареєстрована Iчнянською районною адмiнiстрацiєю Чернiгiвської областi 22.02.2011 р. , номер запису 1045105001400282.
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства.
Основними видами дiяльностi Товариства є виробництво молочних консервiв та молочної продукцiї, перероблення молока.

Юридична адреса:16700, м Iчня, вул. Вишнева,4
Дата державної реєстрацiї: 06.12.1995 року
Станом на 31 грудня 2013 р. такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства:
Акцiонери пiдприємства 31.12.2013 (%) 31.12.2012(%)
Фiзичнi особи 15,4% 15,4%
Юридичнi особи 84,6% 84,6%

ПАТ «Iчнянський молочно консервний комбiнат» має такi структурнi пiдроздiли: управлiння ( бухгалтерiя, планово- економiчний вiддiл, комерцiйний вiддiл, вiддiл кадрiв, юридичний вiддiл, технiчний вiддiл, лабораторiя), консервний цех, цiльно – молочний цех, склад сировини та склад готової продукцiї.
Майбутня стабiльнiсть української економiки багато в чому залежить вiд реформ i досягнень, вiд ефективностi економiчних, фiнансових i грошових заходiв, що вживаються урядом. Українська економiка слабо захищена вiд спадiв на ринку i зниження темпiв економiчного розвитку в iнших частинах свiту.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив надають умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Компанiї.
Керiвництво вважає, що ним вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу Компанiї в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi.
2. Пiдготовка фiнансової звiтностi
2.1. Основа складання та мета звiтностi
Ця звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi засоби» та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Рiчна звiтнiсть Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, вiдповiдну вимогам МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та змiни у фiнансовому станi, яка є корисною для користувачiв.
Датою переходу складання звiтностi за МСФЗ є - 01.01.2012 р.
Перехiдним перiодом для пiдприємства є перiод з - 01.01.2012 р. по 01.01.2013 р.

2.2. Заява про вiдповiднiсть
Ця звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включає всi прийнятi i дiючi в звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), i повнiстю їм вiдповiдає.
2.3 Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв i зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ,МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов’язань застосовуються правила оцiнки ( з урахуванням виключень), передбаченi МСФЗ, якi дiють на дату балансу.
Пiдприємство застосувало виключення, дозволене МСФЗ 1, що дозволяє оцiнювати основнi засоби на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю i використовувати цю справедливу вартiсть в якостi фактичної вартостi основних засобiв. Керiвництво передбачає, що балансова вартiсть всiх основних засобiв пiдприємства приблизно порiвняльна з їх справедливою вартiстю, тому балансова вартiсть може у майбутньому пiдлягати коригуванню на пiдставi оцiнки незалежними оцiнювачами.
Всi коригування, пов’язанi з переходом до МСФЗ, на дату їх першого застосування визнанi безпосередньо у складi нерозподiленого прибутку.
Оцiнки та судження пiддаються постiйному критичному аналiзу i заснованi на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими в сформованих обставинах.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
3.1.Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструменту.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
- фiнансовi активи;
- фiнансовi зобов’язання;
- iнструменти власного капiталу;

Фiнансовi активи включають:
- грошовi кошти
- дебiторську заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги
- векселя
- iнвестицiї в iнструменти капiталу – ( акцiї, опцiони)

Фiнансовi зобов’язання включають:
- кредиторську заборгованiсть
- векселя, облiгацiї та iншi борговi цiннi папери, що пiдлягають оплатi
- кредиторську заборгованiсть за отриманими авансами
- зобов’язання по податках та iнших платежах.

Первiсна оцiнка та облiк фiнансових активiв та зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю.
Операцiї з визнання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку – це дата, коли актив передається пiдприємству або пiдприємством.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче.
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються iз готiвки в касi та коштiв на рахунках в установах банкiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив ( за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцiнюється за справедливою вартiстю.
Якщо є свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується методом перiодизацiї дебiторської заборгованостi. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки.
Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, платоспроможнiсть боржника.
Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, доступнi до продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї позичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
3.2. Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг,або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000,00 грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосовувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство не здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ ( 01.01.2012 р.) використовує iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.
Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Пiдприємством прийняте рiшення застосовувати для облiку основних засобiв наступнi класи:
- земля;
- земля та будiвлi;
- машини та обладнання;
- автомобiлi;
- меблi;
- офiсне обладнання.
Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт, та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя основних засобiв
Пiдприємством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.
Строк корисної експлуатацiї - перiод, протягом якого очiкується, що актив буде придатний для використання визначається Пiдприємством окремо по кожному класу:
Будiвлi – 20 рокiв
Машини та обладнання – 5 рокiв
Автомобiлi – 5 рокiв
Меблi – 5 рокiв
Офiсне обладнання – 2 роки.
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз встановлених строкiв корисного використання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення визнається у прибутках чи збитках. Збиток, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi активу амортизацiя основних засобiв коригується у майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку.
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з ви рахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
3.3 Податки на прибутки
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрної наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується у тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод.
3.4 Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Забезпечення визнається в сумi яку пiдприємство може заплатити для погашення зобов’язання з урахуванням ризикiв i невизначеностей.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу.
Забезпечення використовуються для тих витрат, для яких вони були признанi.
Пiдприємством визнаються забезпечення:
- по невикористаних вiдпустках.
3.5 Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду);
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
3.6 Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.
Пiдприємство розраховує внески, якi передбаченi українським законодавством, вiд роботодавця у виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв i вiдображає їх у перiодi, i якому була нарахована вiдповiдна плата.
Додатково Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками.
3.7 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
У звiтному 2013 роцi доходи вiд дивiдендiв не нараховувались, витрати вiд дивiдендiв – 29 тис. грн.
3.8 Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду.
Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
У звiтному 2013 роцi Пiдприємство не користувалося позиками, витрати за позиками не виникали.
3.9 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються у гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку чи збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони викають.
Умовнi зобов’язання та активи
Пiдприємство не визнає умовнi активи та зобов’язання.
3.10 Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя застосовувала всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 01 сiчня 2013 року.
Стандарти, якi були виданi, але не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї , перерахованi далi. У даний перелiк стандартiв i роз’яснень включенi стандарти та роз’яснення, якi, як обґрунтовано вважає Компанiя, можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються в майбутньому. Компанiя має намiр прийняти данi стандарти, коли вони наберуть чинностi.
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi але ще не набули чинностi
МСФЗ(IAS) 32 “Фiнансовi iнструменти” та МСФЗ((IFRS) 7: подання та розкриття iнформацiї обов’язковi до застосування з 01 сiчня 2014 року.
Змiни вiдносяться до порядку взаємозалiку фiнансових активiв та зобов’язань i розкриття iнформацiї по ним.
Пiдприємствовважає, щозастосуванняданих поправок не вплине на йогофiнансовий стан абофiнансовiрезультатидiяльностi.

4. Дохiд вiд реалiзацiї
2013 2012
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 262499 203045

Всього доходи вiд реалiзацiї 262499 203045

5. Собiвартiсть реалiзацiї
2013 2012
Сировина та витратнi матерiали 181826 146027
Витрати на персонал 12494 6047
Амортизацiя 1203 907
Змiни у залишках незавершеного виробництва та готової продукцiї
Iншi витрати 11684 23230
Всього витрат 207207 176211
6. Iншi доходи, iншi витрати
2013 2012
Iншi доходи
Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Iншi доходи 833 873
Разом 833 873
Iншi витрати
Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 700 848
Iншi витрати 10852 7246
Разом 11552 8094
7. Адмiнiстративнi витрати
2013 2012
Витрати на персонал 1874 1051
Амортизацiя основних засобiв 93 44
Сировина та матерiали 0 0
Дивiденди 29 0
Iншi 1958 522
Разом 3954 1617
8. Податок на прибуток
(тис.грн.)
31.12.2012 31.12.2012
Прибуток до оподаткування (бухгалтерський облiк) 174 176
Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi 0 0
Всього прибуток до оподаткування 174 176
Податкова ставка 19% 21%
Податок за встановленою податковою ставкою 33 37
Податковий вплив постiйних рiзниць 49 40
Витрати з податку на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток 82 77
Вiдстрочений податок на прибуток -4 -4
Витрати з податку на прибуток 86 73
В т.ч.:
- Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває
- (вiдшкодування) з податку на прибуток вiд припиненої дiяльностi 0 0
Доходи з податку на прибуток 0 4
В т.ч. доходи з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 0 4
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню (ВПА):
Резерв сумнiвних боргiв 0 13
Забезпечення виплат персоналу 0 10
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
запаси
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 0 23
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню(ВПЗ):
Основнi засоби та нематерiальнi активи 0 0
Запаси
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть (резерви сумнiвних боргiв)
Iнвестицiї
Короткостроковi позики
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню 0 0
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню 0 28
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання (19%) 0 0
Чистi вiдстроченi податковi активи (19%) 0 23
Вiдстроченi податковi зобов’язання
На початок перiоду
Вiдстроченi витрати з податку
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки iнвестицiй наявних для продажу
На кiнець перiоду
Вiдстроченi податковi активи
На початок перiоду 4 0
Вiдстроченi доходи з податку -4 4
На кiнець перiоду 0 4

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з рiзними методами визнання балансової вартостi певних активiв.
5. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу
Станом на 31.12.2012 р та 31.12.2013 р. пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.
6. Нематерiальнi активи
За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активи Разом
Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 32752 32752
В т.ч. справедлива вартiсть за П(С)БО 32752 32752
перемiщення 0 0
Припинення визнання вiдповiдно до критерiїв визнання 0 0
Надходження 0 0
На 31.12.2012 р. 32752 32752
Надходження 80 80
На 31.12.2013 р. 32832 32832
Накопичена амортизацiя
01.01.2012 р. 0 0
Нарахування за рiк 0 0
31.12.2012 0 0
Нарахування за рiк 4 4
31.12.2013 4 4
Чиста балансова вартiсть:
31.12.2013 року 32828 32828
31.12.2012 року 32752 32752
01.01.2012 року 32752 32752

7. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Земельнi дiлянки Будiвлi Машини та обладнання Транс
порт Прилади обладнання Iнвестицiйна нерухомiсть Всього
Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 281 30084 5345 1137 336 37183
Надходження 3533 811 689 218 5251
Перемiщення
Вибуття 1510 1 1511
Зменшення корисностi
31.12.2012 р. 281 32107 6156 1825 554 40923
Надходження 40 303 136 360 839
Вибуття -18 -18
Перемiщення -141 -141
31.12.2013 р. 321 31966 6441 1961 914 41603
Накопичена амортизацiя
01.01.2012 р. 724 1277 465 169 2635
Нарахування за рiк 526 263 119 44 952
перемiщення
Вибуття 86 1 87
Виправлення помилок
31.12.2012 р. 0 1164 1540 583 213 3500
Нарахування за рiк 0 628 431 145 88 1292
Вибуття 0 -1 -1
31.12.2013 р. 0 1792 1970 728 301 4791
Чиста балансова вартiсть
31.12.2013 р 321 30174 4471 1233 613 36812
31.12.2012 р 281 30943 4616 1242 341 37423
01.01.2012 р. 281 29360 4068 672 167 34548
На дату переходу переоцiнка основних засобiв не проводилась.
Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється
за його собiвартiстю.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з цiни його придбання, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Пiдприємством обрано модель собiвартостi, тобто пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
У звiтному 2013 роцi пiдприємством не здiйснювався розрахунок зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв.
Амортизацiя нарахована прямолiнiйним методом ( примiтка 3 )
Активи, класифiкованi як утримуванi для продажу або включенi до лiквiдацiйної групи – вiдсутнi.
У звiтному роцi пiдприємством придбанi основнi засоби на загальну суму 839 тис. грн.
На балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов’язань за первiсною вартiстю 9917 тис. грн.
Пiдприємством не визнавались видатки у балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв у ходi його будiвництва.
Контрактнi зобов’язання, пов’язанi iз придбанням основних засобiв – вiдсутнi.
За клопотанням пiдприємства та на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Iчнянської мiської ради №185 вiд 17.12.2012 р. прийнято рiшення про скасування права власностi на нерухоме майно у зв'язку з проведеною реконструкцiєю частини об'єктiв знесено: прохiдну, лабораторiю, iдальню, бойню, водокачку, сарай. Консервний цех реконструйовано. Залишились кондитерський ,конфетний, безалкогольний цехи, контора на якi необхiдно переоформити право власностi.

Станом на 31 грудня 2012 р. та на 31 грудня 2013 р. валова балансова вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi ще використовують – вiдсутнi.

Станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013р. балансова вартiсть основних засобiв, що їх тимчасово не використовують – вiдсутнi.
Основнi засоби утримуванi для продажу – вiдсутнi, класифiкацiя їх вiдповiдно до МСФЗ 5 не проводилась.

8. Iнвестицiї, доступнi для продажу
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Частка % Сума Частка % Сума Частка % Сума
Частка у статутному капiталi х 0 х 0 х 0

Станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013 р. iнвестицiї, доступнi для продажу - вiдсутнi.

9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013 р.-вiдсутня

10.Iнвестицiйна нерухомiсть
( тис. грн., справедлива вартiсть)
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
На початок перiоду 0 х х
Змiна справедливої вартостi 0 0
Перемiщення з основних засобiв 0 0
На кiнець перiоду 0 0 х

Суму визнаних збиткiв вiд зменшення корисностi згiдно з МСБО 36 Пiдприємство не визначало.

11. Запаси
31.12.2012 31.12.2012 01.01.2012
Незавершене виробництво за iсторичною собiвартiстю
Сировина та матерiали за iсторичною собiвартiстю 4870 6547 3725
Готова продукцiя за чистою вартiстю реалiзацiї 7663 5712 4491
Товари за чистою вартiстю реалiзацiї
Всього запаси 12533 12259 8216

Станом на 31 грудня 2013 року пiдприємство визнало знецiнення запасiв у сумi – 0 тис.грн.
Сума запасiв, якi визнанi як витрати протягом року, становить – 207207 тис.грн.
Запаси у фiнансовiй звiтностi вiдображенi за собiвартiстю.
Сторнування будь-якого часткового списання, визнану як зменшення суми запасiв, яка визнана як витрати перiоду – не було.
Запаси пiд заставу для гарантiї зобов’язань не передавались.

12.Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Торговельна дебiторська заборгованiсть 47302 41106 28863
Аванси, виданi 134333 71147 45820
Розрахунки з бюджетом 1524 1074 2215
Iнша дебiторська заборгованiсть 1188 7303 1541
Резерв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi -17 -13 -25
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 184330 120617 78414


Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:

31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
До 30 днiв 16783 24910 17227
30-60 днiв 21608 11292 9738
60-90 днiв 5150 11451 7914
Бiльше 90 днiв 112384 18249 4609
Бiльше 1095 днiв 28422 54715 38951
Всього 184347 120617 78439

Станом на 31.12.2013 р., 31.12.2012 та 01.01.2012 р. торговельна дебiторська заборгованiсть не знецiнювалась.

Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено нижче:

31.12.2012 31.12.2012 01.01.2012
Резерв на початок перiоду 13 х 25
Збiльшення 4 -12
Списання за рахунок резерву 0 0
Резерв на кiнець перiоду 17 13 х

Вiдносно фiнансових активiв з коротким термiном погашення (менше трьох мiсяцiв)
робиться припущення, що їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

13.Грошовi кошти
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Каса та рахунки в банках, грн. 2011 431 4
Каса та рахунки в банках, дол.. США
Каса та рахунки в банках, євро
Каса та рахунки в банках, ро.рублi
Банкiвськi депозити, грн.
Всього 2011 431 4

Станом на 31.12.2013 р. , 31.12. 2012 р. та 01.01.2012 р. банкiвськi депозити вiдсутнi.

14. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 439404 шт. простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн..
Станом на 01 сiчня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 439404 шт. простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Операцiї з власними акцiями Пiдприємство протягом року не проводило.

15. Державнi субсидiї
Станом на 31 грудня 2013 р., 31 грудня 2012 р. та 01 сiчня 2012 р. державнi субсидiї вiдсутнi.

16. Короткостроковi забезпечення
31.12.2012 31.12.2012 01.01.2012
Резерв вiдпусток на початок перiоду 10 х
Нарахування за рiк 0 10
Використано за рiк 10 х
Резерв вiдпусток на кiнець перiоду 0 10 х

Пiдприємством у звiтному перiодi забезпечення наступних виплат персоналу, а саме – резерв вiдпусток – не створювались.
Додатковi забезпечення протягом перiоду не здiйснювались.

17. Короткостроковi позики
Короткостроковi позики банкiв станом на 31.12.2013 р. та 31.12.2012 р. – вiдсутнi.
18. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
(тис.грн.)
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Торговельна кредиторська заборгованiсть 48992 53822 31728
Розрахунки з бюджетом 153 115 66
Одержанi аванси 18774 0 0
Заробiтна плата та соцiальнi внески 1420 1053 580
Iншi 133258 80184 53361
Всього кредиторська заборгованiсть 202597 135176 160347

Вiдносно фiнансових зобов'язань з коротким термiном погашення (менше трьох мiсяцiв)
робиться припущення, що їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.

19. Умовнi зобов’язання
Судовi позиви
Судовi процеси не є звичайними подiями для Пiдприємства. Пiсля консультацiї з
квалiфiкованими юристами i розумної оцiнки суми збитку Пiдприємство проводить коректування з тим, щоб врахувати негативний вплив, який судовi позови можуть здiйснити на його фiнансовий стан.

За станом на 31 грудня 2013 р. судовi позови до Пiдприємства вiдсутнi, вiдповiдно резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.

Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному та податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий ринок цiн на угоди. На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Економiчне середовище

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в Українi на дату затвердження фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.


20. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
Пiдприємство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств i не являється дочiрнiм пiдприємством для iнших компанiй, немає фактичної контролюючої сторони у формi юридичної особи. Пiдприємство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами належать:
а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;
б) асоцiйованi компанiї;
в) спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником;
г)члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;
д) близькi родичi особи, зазначеної у п.а) та г);
ж) компанiї, що контролюють Пiдприємство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi.

Для пiдприємства пов’язаними особами є:
-Голова правлiння – Кудрик В.К.
-Головний бухгалтер – Iльченко О.В.
-Голова Наглядової ради – Кiнах М.В.
-Член Наглядової ради – Запорощук В.А.
- Акцiонер, що має значний вiдсоток акцiй - ТОВ «Провiант»
- пiдприємство, що перебуває пiд спiльним контролем ТОВ «ТД «Наталка»
Провiдний управлiнський персонал перебуває з Пiдприємством у трудових вiдносинах та отримує винагороду у виглядi заробiтної плати. Iншi компенсацiйнi виплати вiдсутнi.
Комерцiйнi операцiї ( купiвлi- продажу та операцiйної оренди) з ТОВ «Провiант» здiйснюються за звичайними цiнами.
Операцiї з пов’язаними сторонами ( тис.грн)
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього
2013р. 2012 р 2013р. 2012 р
Реалiзацiя 248133 145877 317000 243654
Придбання сировини та матерiалiв 0 153031
Торгова дебiторська заборгованiсть 0 41106
Торгова кредиторська заборгованiсть 5254 2852 48992 53822
в т.ч. суб’єкт господарювання, який перебуває пiд спiльним контролюючим власником 5254 2852 Х Х
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 0 0 0 0
Короткостроковi виплати працiвникам 0 0 78 138
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi 0 0 0

Залишок заборгованостi за розрахунками iз пов’язаними сторонами станом на:
31.12.2013 31.12.2012
Кредиторська заборгованiсть
за договором надання послуг 5254 2852

Дебiторська заборгованiсть
за договором реалiзацiї продукцiї 26548 36655
21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, цiннi папери.
Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як : торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти .
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi .
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.
Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.

Ризик лiквiдностi

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної заборгованостi.
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Управлiння капiталом
Пiдприємство здiйснює заходи контролю з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, погашення iснуючих позик.

Структура власного капiталу (тис.грн)
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Статутний капiтал 110 110 110
Нерозподiленi прибутки 68280 68192 68089
Разом власний капiтал 68390 68302 68199
Заборгованiсть 202597 135176 85735

22.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Нижче представлена методологiя i припущення, використанi для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.
Активи, справедлива вартiсть яких приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi:
Вiдносно фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з коротким термiном погашення (менше трьох мiсяцiв) робиться припущення, що їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Дане припущення також застосовується вiдносно депозитiв до запитання з невстановленим термiном погашення.
Фiнансовi iнструменти з фiксованою процентною ставкою:
Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань з фiксованою ставкою, вiдображених за амортизованою вартiстю, оцiнюється шляхом порiвняння ринкових процентних ставок при їх першому визнаннi з поточними ринковими ставками по аналогiчним фiнансовим iнструментам. Розрахункова справедлива вартiсть депозитiв з
фiксованою процентною ставкою грунтується на дисконтованих грошових потоках з використанням переважаючих процентних ставок на грошовому ринку по боргових iнструментах з аналогiчним кредитним ризиком i термiном погашення.
Нижче приводиться порiвняння балансової вартостi i справедливої вартостi в розрiзi класiв фiнансових iнструментiв Пiдприємством, якi не враховуються за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012
Iнвестицiї доступнi для продажу 0 0 0 0 0 0
Iнвестицiї до погашення 0 0 0 0 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0 0 0 0
Торговельна дебiторська заборгованiсть 184330 41093 28838 184330 41093 28838
Грошовi кошти та їх еквiваленти 2011 431 4 2011 431 4
Короткостроковi позики 0 0 0 0 0 0
Торгова кредиторська заборгованiсть 202597 53822 31728 202597 53822 31728

Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.

Обставин, якi привели б до окремого розкриття iнформацiї статей доходу та витрат, а саме:
а) списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї або списання основних засобiв до суми вiдшкодування, а також сторнування таких списань;
б) реструктуризацiю напрямiв дiяльностi суб’єкта господарювання та сторнування будь-яких забезпечень на витрати на реструктуризацiю;
в) вибуття iнвестицiй;
ґ) припинена дiяльнiсть;
д) урегулювання судових позовiв;
е) iншi сторнування забезпечень - протягом перiоду не було.

24. Подiї пiсля дати Балансу
Несприятливi подiї мiж датою складання балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбувалися.Керiвник ____________________ I.А. Носарєв

Головний бухгалтер___________ О.В. Iльченко