Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО 236588
3. Дата проведення державної реєстрації
13.12.2000
4. Територія (область)
Чернігівська
5. Статутний капітал (грн)
109851
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
357
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.33Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
47.29Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах
10.51перероблення молока, виробництво масла та сиру
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Сбербанк Росiї", м. Київ
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26000013000377
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Сбербанк Росiї", м. Київ
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26000013000377