Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член наглядової ради Запорощук Валентин Анатолiйович НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi 79 0.018 79 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Хоруженко Володимир Васильович НС 297721 20.06.1997 Черкаським РВ УМВС 79 0.018 79 0 0 0
Головний бухгалтер Iльченко Олег Володимирович МА 109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi 2 0.0005 2 0 0 0
Голова наглядової ради Кiнах Марина Володимирiвна СН 588627 15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 43940 9.9999 43940 0 0 0
Усього 44100 10.0364 44100 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.