Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 84.65
Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї, голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв товариства. 2.Звiт голови правлiння ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2013 рiк. 3.Звiт Наглядової ради ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за 2012 рiк. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за 2012 рiк. 5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за 2012 рiк. 6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за' пiдсумками роботи ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» у 2012 роцi та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2013 рiк. 7.Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» у 2012 роцi. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Голови правлiння ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат" у 2012 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2013 рiк. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» про роботу у 2012 роцi. Прийняти до вiдома звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за 2012 рiк. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за 2012 рiк. 6.2.1. Затвердити чистий прибуток у розмiрi 97296.10 грн. (дев'яносто сiм тисяч двiстi дев'яносто шiсть гривень 10 копiйок), отриманий ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» у 2012 роцi Чистий прибуток, отриманий ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» за пiдсумками роботи у 2012 роцi, спрямувати: 30% - на виплату дивiдендiв; 5% - до резервного фонду; 65% - до фонду розвитку виробництва. Затвердити наступнi нормативи розподiлу чистого прибутку, який буде отриманий ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат» у 2013 роцi: 30% - на виплату дивiдендiв; 5% - поповнення резервного капiталу ПАТ «Iчнянський молочно-консервний комбiнат»; 65% - вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Iчнянський молочно-консервнпй комбiнат». Здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Iчнянський молочно¬ консервний комбiнат» у 2012 роцi у розмiрi 30% вiд чистого, що становить 29188,83 (двадцять дев'ять тисяч сто вiсiмдесят вiсiм гривень 83 коп.).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.