Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 29188.83 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.08 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 29111.25 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 24.04.2013 01.01.1970
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 26.11.2013 01.01.1970
Опис За 2013 рiк загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 30квiтня 2014 року. На них буде прийматись рiшення про нарахування дивiдендiв. Сумма прибутку за звiтний рiк складає 84357,31 грн.