Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Носарев I.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 д/н
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ichnya.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2015 звільнено Голова Наглядової ради Кiнах Марина Володимирiвна СН 588627
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9999
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-звiльнено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з посади Голови Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.
30.04.2015 звільнено Члена Наглядової ради Запорощук Валентин Анатолiйович НС 995858
12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi
0.00725
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-звiльнено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Члена Наглядової ради. Володiє 0,00725% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.
30.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Iльченко Олег Володимирович МА 109712
12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi
0.0005
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-звiльнено Iльченка Олега Володимировича (паспорт МА 109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi) з посади Члена Наглядової ради. Володiє 0,0005% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 09.02.2011р. до 30.04.2015р.
30.04.2015 призначено Голова Наглядової ради Кiнах Марина Володимирiвна СН 588627
15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9999
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-призначено Кiнах Марину Володимирiвну (паспорт СН 588627 15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Голови Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 09.02.2011р. – Голова Наглядової ради ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».
30.04.2015 призначено Члена Наглядової ради Запорощук Валентин Анатолiйович НС 995858
12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi
0.00725
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-призначено Запорощук Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена Наглядової ради. Володiє 0, 00725% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 09.02.2011р. –член Наглядової ради ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».
30.04.2015 призначено Член Наглядової ради Фролова Свiтлана Анатолiйовна НС 183303
24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 30 квiтня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради:
-призначено Фролову Свiтлану Анатолiйовну (паспорт НС 183303 24.10.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена Наглядової ради. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 24.10.1996 р. - заступник генерального директора ТОВ «Провiант».