Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Ярещенко Тетяна Вiталiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 2-40-95
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 0 Д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ichnya.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.12.2015 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Iванов Олександр Валерiйович дн 000000
(Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0.0005
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: звiльнено Iванова Олександра Валерiйовича (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена ревiзiйної комiсiї. Володiє 0,0005 % акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада: член ревiзiйної комiсiї Товариства. Перебував на посадi з 01.05.2015р. до 03.12.2015р. Посадова особа займає посаду Генерального директора ТОВ «Провiант»
03.12.2015 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Дорiченко Наталiя Миколаївна дн 000000
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: звiльнено Дорiченко Наталiю Миколаївну (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.05.2015р. до 03.12.2015р. Посадова особа займає посаду бухгалтера ПАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат".
03.12.2015 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Ярещенко Тетяна Вiталiївна дн 000000
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: звiльнено Ярещенко Тетяну Вiталiївну (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.05.2015р. до 03.12.2015р. Посадова особа займає посаду голови правлiння ПАТ "Iчнянський молочно-консервний комбiнат"
03.12.2015 призначено Член ревiзiйної комiсiї Iванов Олександр Валерiйович дн 000000
(Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0.0005
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: призначено Iванова Олександра Валерiйовича (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Володiє 0,0005 % акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Попереднi посади: з 01.05.2015р. до 03.12.2015р. – член ревiзiйної комiсiї ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».
03.12.2015 призначено Член ревiзiйної комiсiї Дорiченко Наталiя Миколаївна дн 000000
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: призначено Дорiченко Наталiю Миколаївну (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. Попереднi посади: з 01.05.2015р. до 03.12.2015р.– член ревiзiйної комiсiї ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ».
03.12.2015 призначено Член ревiзiйної комiсiї Запорощук Валентину Анатолiївну дн 000000
Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Ревiзiйної комiсiї: призначено Запорощук Валентину Анатолiївну (Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревiзiйної комiсiї. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. Попереднi посади: З 04.01.2011 р. – директор з кадрових питань ТОВ «Провiант».